Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Saturday, June 3, 2023

MỘT SỐ VĂN BẢN NHÀ NƯỚC

 

Lĩnh vực văn bản

 Nội dung văn bản
 

   Tình trạng hiệu lực

 

 Ngày ban hành

 

 Ngày có hiệu lực

 Ghi chú

 Điện lực

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luật Điện Lực số : 28/2004/QH11

 14/12/2004

 01/07/2005

 

Nghị định số 105/2005/NĐ-CP Nghị định 105/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực

 17/08/2005

 13/09/2005

 

Nghị định 68/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

 15/06/2010

 01/08/2010

 Thay thế cho NĐ 74/2003/NĐ-CP ngày 26/06/2003

Nghị định 103/2004/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra Điện lực

 01/03/2004

 23/03/2004

 

Nghị định 106/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

 17/08/2005

 13/09/2005

 Đã sửa đổi

Chỉ thị 19/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện

 02/06/2005

 02/06/2005

 

Quyết định 39/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện

 23/12/2005

 05/02/2006

 

Quyết định 07/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp

 11/04/2006

 13/05/2006

 

Quyết định 34/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn

 13/09/2006

 11/10/2006

 

Thông tư 07/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn mua, bán công suất phản kháng

 27/10/2006

 01/12/2006

 

Quyết định 44/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định kỹ thuật điện nông thôn  08/12/2006  16/01/2007  

Quyết định 08/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

30/01/2007  

 07/03/2007

 

Quyết định 12/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện  06/03/2007  04/04/2007  
Thông tư liên tịch 160/2007/TTLT-BTC-BQP-BCT của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và Bộ Công Thương về việc hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện của các đơn vị quân đội cho ngành điện quản lý  31/12/2007  29/01/2008  
Quyết định 12/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện  17/06/2008  17/06/2008  
Thông tư 97/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với việc đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo  28/10/2008  26/11/2008  
Quyết định 1594/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam  12/10/2009 12/10/2009  
Nghị định 81/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp  12/10/2009  01/12/2009  
Công văn 3989/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về quy chế thưởng an toàn điện  21/10/2009  21/10/2009  
Quyết định 6060/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố Định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác Lắp đặt trạm biến áp  14/11/2008  14/11/2008  
Quyết định 6061/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố Định mức dự toán xây dựng chuyên nghành công tác Xây lắp đường dây tải điện  14/11/2008  14/11/2008  
Công văn 4984/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2008 đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam  31/12/2008  31/12/2008  
Quyết định 21/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường  12/02/2009  12/02/2009  
Thông tư 40/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện  31/12/2009  14/02/2010  
Thông tư 03/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp  22/01/2010  10/03/2010  
Thông tư liên tịch 06/2010/TTLT-BCT-BTC của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn  03/02/2010  2/03/2010  
 Bộ luật dân sự
 
 
 
 
Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội  27/06/2005  01/01/2006  
Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng  08/07/2006  06/08/2006  
Nghị định 100/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan  21/09/2006  17/10/2006  
Nghị định 138/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài  15/11/2006  13/12/2006  
Nghị định 85/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan  20/09/2011  10/11/2011  
 Bộ luật hình sự
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 của Quốc hội  13/01/2000  01/07/2000  Hết Hiệu lực một phần
Thông tư liên tịch 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21/12/1999 của Quốc hội  05/07/2000  20/07/2000  
Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP của Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của Bộ Luật Hình sự năm 1999  02/08/2000  01/09/2000  
Nghị quyết 01/2001/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật hình sự năm 1999  15/03/2001  10/05/2001  
Thông tư hướng dẫn áp dụng các quy định tại Chương XV "Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình" của Bộ luật hình sự năm 1999  25/09/2001  10/10/2001  
Thông tư liên tịch 02/2001/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và bộ Tư pháp về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XIV "Các tội phạm xâm phạm sở hữu" của Bộ luật Hình sự năm 1999  25/12/2001  01/01/2002  
Công văn 148/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự  30/09/2002  30/09/2002  
Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự  17/04/2003  03/06/2003  
Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XXII "Các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm của quân nhân" của Bộ luật Hình sự năm 1999  11/08/2003  21/09/2003  
Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự 12/05/2006  14/06/2006  
Thông tư liên tịch 19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công An, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản  08/03/2007  02/05/2007  
Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt  02/10/2007  03/11/2007  
Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP của Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma tuý” của Bộ luật Hình sự năm 1999  24/12/2007  18/01/2008  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, số 37/2009/QH12 của Quốc hội  29/06/2009  01/01/2010  
Công văn 105/TANDTC-KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành khoản 2, Điều 1 Nghị quyết 33/2009/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự  17/07/2009  17/07/2009  
Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ Luật hình sự  22/10/2010  22/10/2010  
Thông tư liên tịch 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ Luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền  30/11/2011    
 Bộ luật tố tụng hình sự
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bộ luật Tố tụng Hình sự số 19/2003/QH11  10/12/2003  01/07/2004  
Nghị quyết 523/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự cho các tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tòa án quân sự khu vực  29/04/2004  29/04/2004  
Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003  02/10/2004  28/10/2004  
Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán - Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Xét xử sơ thẩm" của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003  05/11/2004  12/12/2005  
Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo  10/08/2005  10/09/2005  
Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003  07/09/2005  07/10/2005  
Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán về việc hướng dẫn một số quy định trong Phần thứ tư "Xét xử phúc thẩm" của Bộ luật Tố tụng hình sự  08/12/2005  15/01/2006  
Thông tư 01/2006/TT-BCA(C11) của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Điều 35 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003  12/01/2006  14/02/2006  
Nghị quyết 1036/2006/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quân, thị xã, thành phố  27/07/2006  27/07/2006  
Nghị quyết 293A/2007/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  27/09/2007  27/09/2007  
Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ năm “Thi hành bản án và quyết định của Toà án” của Bộ luật Tố tụng hình sự  02/10/2007  03/11/2007  
Nghị quyết 720/2008/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1, điều 170 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ án dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật Tố tụng Dân sự cho các Toà án Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  25/12/2008  24/01/2009  
Nghị quyết về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã..  13/05/2009    
Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung  27/08/2010  21/10/2010  
Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH của Viện kiểm soát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp , Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên  12/07/2011  26/10/2011  
Thông tư 70/2011/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự  10/10/2011  25/12/2011  
Bộ luật tố tụng dân sự
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bộ luật Tố tụng dân sự, số 24/2004/QH11  24/06/2004  01/01/2005  
Nghị quyết 742/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ Luật Tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  24/12/2004  24/12/2004  
LinkNghị quyết 01/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004"  31/03/2005  08/05/2005  
Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về "Chứng minh và chứng cứ"  17/09/2005  17/10/2005  
Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm" của Bộ luật tố tụng dân sự  12/05/2006  18/06/2006  
Nghị quyết 1036/2006/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quân, thị xã, thành phố  27/07/2006  27/07/2006  
Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm" của Bộ luật Tố tụng dân sự  04/08/2006  05/09/2006  
Nghị quyết 293A/2007/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  27/09/2007  27/09/2007  
Nghị quyết 720/2008/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1, điều 170 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ án dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật Tố tụng Dân sự cho các Toà án Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  25/12/2008  24/01/2009  
Nghị quyết về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã..  13/05/2009    
Nghị quyết 60/2011/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự  29/03/2011  29/03/2011  
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự của Quốc hội, số 65/2011/QH12  29/03/2011  01/01/2012  
 Luật khiếu nại
 
 
 
Luật Khiếu nại của Quốc hội, số 02/2011/QH13  11/11/2011  01/07/2012  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 của Quốc hội  12/12/2005  01/06/2006  
Nghị định 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo  14/11/2006  09/12/2006  
Thông tư 04/2010/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo  26/08/2010  11/10/2010  
 Luật tố cáo
 
Luật Tố cáo của Quốc hội, số 03/2011/QH13  11/11/2011  01/07/2012  
       
 Luật Phòng, chống tham nhũng Luật Phòng, chống tham nhũng  09/12/2005  01/06/2006  
Bộ luật Lao động
 
 
 
 
Bộ luật Lao động số 35-L/CTN của Quốc hội  05/07/1994  01/01/1995  Đã sửa đổi
Luật 35/2002/QH10 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ Luật Lao động  19/04/2002  01/01/2003  Đã sửa đổi
Nghị định 93/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thoả ước lao động tập thể.  11/11/2002  01/01/2003  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11 của Quốc hội  12/12/2006  01/07/2007  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11 của Quốc hội  12/12/2006  01/07/2007  
Các bộ luật và luật khác Luật Phòng, chống mua bán người của Quốc hội, số 66/2011/QH12  29/03/2011  01/01/2012  
  Luật Trọng tài thương mại của Quốc hội, số 54/2010/QH12  29/06/2010  01/01/2011  
  Luật Lý lịch tư pháp, số 28/2009/QH12 của Quốc hội  29/06/2009  01/07/2010  
  Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, số 35/2009/QH12 của Quốc hội  29/06/2009  01/01/2010  
  Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội  28/11/2008  01/01/2010  
  Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 của Quốc hội  28/11/2008  01/07/2009  
  Luật trưng mua, trưng dụng tài sản số  19/06/2008  01/01/2009  
  Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội  05/12/2007  01/01/2009  
  Luật tương trợ tư pháp số 08/2007/QH12 của Quốc hội  05/12/2007  01/07/2008  
  Luật chất lượng, sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 của Quốc hội  05/12/2007  01/07/2008  
  Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 của Quốc hội  12/12/2006  01/07/2007  
  Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 của Quốc hội  12/07/2006  01/01/2007  
  Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 của Quốc hội  12/07/2006  01/01/2007  
  Luật Công an nhân dân số 54/2005/QH11 của Quốc hội  12/12/2005  01/07/2006  
  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 của Quốc hội  12/12/2005  01/07/2006  
  Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 của Quốc hội  09/12/2005  01/07/2006  
  Luật Các công cụ chuyển nhượng số 49/2005/QH11 của Quốc hội  09/12/2005  01/07/2006  
  Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội  27/06/2005  01/01/2006  
  Bộ luật Hàng hải số 40/2005/QH11 của Quốc hội  27/06/2005  01/01/2006  
  Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 của Quốc hội  14/12/2004  01/07/2005  
  Luật An ninh Quốc gia số 32/2004/QH11 của Quốc hội  14/12/2004  01/07/2005  
  Luật Phá sản số 21/2004/QH11 của Quốc hội  24/06/2004  15/10/2004  
  Luật Hôn nhân và Gia đình  28/06/2000  01/01/2001  Hết Hiệu lực một phần
  Luật Tài nguyên nước  01/06/1998  01/06/1998  
  Luật Đo lường của Quốc hội, số 04/2011/QH13  11/11/2011  01/07/2012  
  Luật Kiểm toán độc lập của Quốc hội, số 67/2011/QH12  29/03/2011  01/01/2012  
  Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Quốc hội, số 59/2010/QH12  30/11/2010  01/07/2011  
  Luật Khoáng sản của Quốc hội, số 60/2010/QH12  30/11/2010  01/07/2011  
  Luật Thanh tra của Quốc hội, số 56/2010/QH12  29/11/2010  01/07/2011  
  Luật Thuế bảo vệ môi trường của Quốc hội, số 57/2010/QH12  29/11/2010  01/01/2012  
  Luật Trọng tài thương mại của Quốc hội, số 54/2010/QH12  29/06/2010  01/01/2011  
  Luật Nuôi con nuôi của Quốc hội, số 52/2010/QH12  28/06/2010  01/01/2011  
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản, số 38/2009/QH12 của Quốc hội  29/06/2009  01/08/2009  
  Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của Quốc hội, số 48/2010/QH12  28/06/2010  01/01/2012  
  Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai, số 34/2009/QH12 của Quốc hội  29/06/2009  01/09/2009  
  Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 của Quốc hội  28/11/2008  01/07/2009  
  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội  12/12/2005  01/07/2006  
  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội  12/12/2005  01/04/2006  Đã sửa đổi
  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội  12/12/2005  01/07/2006  Đã sửa đổi
  Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 của Quốc hội  09/12/2005  01/06/2006   Đã sửa đổi
  Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 của Quốc hội  09/12/2005  01/06/2006  
  Luật Đất đai số 13/2003/QH11  10/12/2003  01/07/2004  Hết Hiệu lực một phần
  Luật Kế toán số 03/2003/QH11 của Quốc hội  26/06/2003  01/01/2004  
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí  12/06/1999  01/09/1999  
  Nguồn thông tin http://luatvietnam.vn/       
  Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ 07/04/2014 01/06/2014  
  Quyết định về cơ cấu điều chỉnh mức giá bản lẻ điện bình quân
 30/06/2017  15/08/2017  

 

 

MỘT SỐ VĂN BẢN NHÀ NƯỚC

 

Lĩnh vực văn bản

 Nội dung văn bản
 

   Tình trạng hiệu lực

 

 Ngày ban hành

 

 Ngày có hiệu lực

 Ghi chú

 Điện lực

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luật Điện Lực số : 28/2004/QH11

 14/12/2004

 01/07/2005

 

Nghị định số 105/2005/NĐ-CP Nghị định 105/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực

 17/08/2005

 13/09/2005

 

Nghị định 68/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

 15/06/2010

 01/08/2010

 Thay thế cho NĐ 74/2003/NĐ-CP ngày 26/06/2003

Nghị định 103/2004/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra Điện lực

 01/03/2004

 23/03/2004

 

Nghị định 106/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

 17/08/2005

 13/09/2005

 Đã sửa đổi

Chỉ thị 19/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện

 02/06/2005

 02/06/2005

 

Quyết định 39/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện

 23/12/2005

 05/02/2006

 

Quyết định 07/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp

 11/04/2006

 13/05/2006

 

Quyết định 34/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn

 13/09/2006

 11/10/2006

 

Thông tư 07/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn mua, bán công suất phản kháng

 27/10/2006

 01/12/2006

 

Quyết định 44/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định kỹ thuật điện nông thôn  08/12/2006  16/01/2007  

Quyết định 08/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

30/01/2007  

 07/03/2007

 

Quyết định 12/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện  06/03/2007  04/04/2007  
Thông tư liên tịch 160/2007/TTLT-BTC-BQP-BCT của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và Bộ Công Thương về việc hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện của các đơn vị quân đội cho ngành điện quản lý  31/12/2007  29/01/2008  
Quyết định 12/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện  17/06/2008  17/06/2008  
Thông tư 97/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với việc đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo  28/10/2008  26/11/2008  
Quyết định 1594/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam  12/10/2009 12/10/2009  
Nghị định 81/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp  12/10/2009  01/12/2009  
Công văn 3989/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về quy chế thưởng an toàn điện  21/10/2009  21/10/2009  
Quyết định 6060/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố Định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác Lắp đặt trạm biến áp  14/11/2008  14/11/2008  
Quyết định 6061/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố Định mức dự toán xây dựng chuyên nghành công tác Xây lắp đường dây tải điện  14/11/2008  14/11/2008  
Công văn 4984/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2008 đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam  31/12/2008  31/12/2008  
Quyết định 21/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường  12/02/2009  12/02/2009  
Thông tư 40/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện  31/12/2009  14/02/2010  
Thông tư 03/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp  22/01/2010  10/03/2010  
Thông tư liên tịch 06/2010/TTLT-BCT-BTC của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn  03/02/2010  2/03/2010  
 Bộ luật dân sự
 
 
 
 
Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội  27/06/2005  01/01/2006  
Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng  08/07/2006  06/08/2006  
Nghị định 100/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan  21/09/2006  17/10/2006  
Nghị định 138/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài  15/11/2006  13/12/2006  
Nghị định 85/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan  20/09/2011  10/11/2011  
 Bộ luật hình sự
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 của Quốc hội  13/01/2000  01/07/2000  Hết Hiệu lực một phần
Thông tư liên tịch 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21/12/1999 của Quốc hội  05/07/2000  20/07/2000  
Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP của Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của Bộ Luật Hình sự năm 1999  02/08/2000  01/09/2000  
Nghị quyết 01/2001/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật hình sự năm 1999  15/03/2001  10/05/2001  
Thông tư hướng dẫn áp dụng các quy định tại Chương XV "Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình" của Bộ luật hình sự năm 1999  25/09/2001  10/10/2001  
Thông tư liên tịch 02/2001/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và bộ Tư pháp về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XIV "Các tội phạm xâm phạm sở hữu" của Bộ luật Hình sự năm 1999  25/12/2001  01/01/2002  
Công văn 148/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự  30/09/2002  30/09/2002  
Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự  17/04/2003  03/06/2003  
Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XXII "Các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm của quân nhân" của Bộ luật Hình sự năm 1999  11/08/2003  21/09/2003  
Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự 12/05/2006  14/06/2006  
Thông tư liên tịch 19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công An, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản  08/03/2007  02/05/2007  
Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt  02/10/2007  03/11/2007  
Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP của Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma tuý” của Bộ luật Hình sự năm 1999  24/12/2007  18/01/2008  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, số 37/2009/QH12 của Quốc hội  29/06/2009  01/01/2010  
Công văn 105/TANDTC-KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành khoản 2, Điều 1 Nghị quyết 33/2009/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự  17/07/2009  17/07/2009  
Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ Luật hình sự  22/10/2010  22/10/2010  
Thông tư liên tịch 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ Luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền  30/11/2011    
 Bộ luật tố tụng hình sự
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bộ luật Tố tụng Hình sự số 19/2003/QH11  10/12/2003  01/07/2004  
Nghị quyết 523/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự cho các tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tòa án quân sự khu vực  29/04/2004  29/04/2004  
Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003  02/10/2004  28/10/2004  
Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán - Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Xét xử sơ thẩm" của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003  05/11/2004  12/12/2005  
Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo  10/08/2005  10/09/2005  
Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003  07/09/2005  07/10/2005  
Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán về việc hướng dẫn một số quy định trong Phần thứ tư "Xét xử phúc thẩm" của Bộ luật Tố tụng hình sự  08/12/2005  15/01/2006  
Thông tư 01/2006/TT-BCA(C11) của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Điều 35 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003  12/01/2006  14/02/2006  
Nghị quyết 1036/2006/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quân, thị xã, thành phố  27/07/2006  27/07/2006  
Nghị quyết 293A/2007/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  27/09/2007  27/09/2007  
Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ năm “Thi hành bản án và quyết định của Toà án” của Bộ luật Tố tụng hình sự  02/10/2007  03/11/2007  
Nghị quyết 720/2008/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1, điều 170 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ án dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật Tố tụng Dân sự cho các Toà án Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  25/12/2008  24/01/2009  
Nghị quyết về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã..  13/05/2009    
Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung  27/08/2010  21/10/2010  
Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH của Viện kiểm soát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp , Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên  12/07/2011  26/10/2011  
Thông tư 70/2011/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự  10/10/2011  25/12/2011  
Bộ luật tố tụng dân sự
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bộ luật Tố tụng dân sự, số 24/2004/QH11  24/06/2004  01/01/2005  
Nghị quyết 742/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ Luật Tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  24/12/2004  24/12/2004  
LinkNghị quyết 01/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004"  31/03/2005  08/05/2005  
Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về "Chứng minh và chứng cứ"  17/09/2005  17/10/2005  
Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm" của Bộ luật tố tụng dân sự  12/05/2006  18/06/2006  
Nghị quyết 1036/2006/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quân, thị xã, thành phố  27/07/2006  27/07/2006  
Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm" của Bộ luật Tố tụng dân sự  04/08/2006  05/09/2006  
Nghị quyết 293A/2007/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  27/09/2007  27/09/2007  
Nghị quyết 720/2008/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1, điều 170 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ án dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật Tố tụng Dân sự cho các Toà án Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  25/12/2008  24/01/2009  
Nghị quyết về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã..  13/05/2009    
Nghị quyết 60/2011/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự  29/03/2011  29/03/2011  
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự của Quốc hội, số 65/2011/QH12  29/03/2011  01/01/2012  
 Luật khiếu nại
 
 
 
Luật Khiếu nại của Quốc hội, số 02/2011/QH13  11/11/2011  01/07/2012  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 của Quốc hội  12/12/2005  01/06/2006  
Nghị định 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo  14/11/2006  09/12/2006  
Thông tư 04/2010/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo  26/08/2010  11/10/2010  
 Luật tố cáo
 
Luật Tố cáo của Quốc hội, số 03/2011/QH13  11/11/2011  01/07/2012  
       
 Luật Phòng, chống tham nhũng Luật Phòng, chống tham nhũng  09/12/2005  01/06/2006  
Bộ luật Lao động
 
 
 
 
Bộ luật Lao động số 35-L/CTN của Quốc hội  05/07/1994  01/01/1995  Đã sửa đổi
Luật 35/2002/QH10 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ Luật Lao động  19/04/2002  01/01/2003  Đã sửa đổi
Nghị định 93/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thoả ước lao động tập thể.  11/11/2002  01/01/2003  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11 của Quốc hội  12/12/2006  01/07/2007  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11 của Quốc hội  12/12/2006  01/07/2007  
Các bộ luật và luật khác Luật Phòng, chống mua bán người của Quốc hội, số 66/2011/QH12  29/03/2011  01/01/2012  
  Luật Trọng tài thương mại của Quốc hội, số 54/2010/QH12  29/06/2010  01/01/2011  
  Luật Lý lịch tư pháp, số 28/2009/QH12 của Quốc hội  29/06/2009  01/07/2010  
  Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, số 35/2009/QH12 của Quốc hội  29/06/2009  01/01/2010  
  Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội  28/11/2008  01/01/2010  
  Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 của Quốc hội  28/11/2008  01/07/2009  
  Luật trưng mua, trưng dụng tài sản số  19/06/2008  01/01/2009  
  Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội  05/12/2007  01/01/2009  
  Luật tương trợ tư pháp số 08/2007/QH12 của Quốc hội  05/12/2007  01/07/2008  
  Luật chất lượng, sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 của Quốc hội  05/12/2007  01/07/2008  
  Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 của Quốc hội  12/12/2006  01/07/2007  
  Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 của Quốc hội  12/07/2006  01/01/2007  
  Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 của Quốc hội  12/07/2006  01/01/2007  
  Luật Công an nhân dân số 54/2005/QH11 của Quốc hội  12/12/2005  01/07/2006  
  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 của Quốc hội  12/12/2005  01/07/2006  
  Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 của Quốc hội  09/12/2005  01/07/2006  
  Luật Các công cụ chuyển nhượng số 49/2005/QH11 của Quốc hội  09/12/2005  01/07/2006  
  Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội  27/06/2005  01/01/2006  
  Bộ luật Hàng hải số 40/2005/QH11 của Quốc hội  27/06/2005  01/01/2006  
  Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 của Quốc hội  14/12/2004  01/07/2005  
  Luật An ninh Quốc gia số 32/2004/QH11 của Quốc hội  14/12/2004  01/07/2005  
  Luật Phá sản số 21/2004/QH11 của Quốc hội  24/06/2004  15/10/2004  
  Luật Hôn nhân và Gia đình  28/06/2000  01/01/2001  Hết Hiệu lực một phần
  Luật Tài nguyên nước  01/06/1998  01/06/1998  
  Luật Đo lường của Quốc hội, số 04/2011/QH13  11/11/2011  01/07/2012  
  Luật Kiểm toán độc lập của Quốc hội, số 67/2011/QH12  29/03/2011  01/01/2012  
  Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Quốc hội, số 59/2010/QH12  30/11/2010  01/07/2011  
  Luật Khoáng sản của Quốc hội, số 60/2010/QH12  30/11/2010  01/07/2011  
  Luật Thanh tra của Quốc hội, số 56/2010/QH12  29/11/2010  01/07/2011  
  Luật Thuế bảo vệ môi trường của Quốc hội, số 57/2010/QH12  29/11/2010  01/01/2012  
  Luật Trọng tài thương mại của Quốc hội, số 54/2010/QH12  29/06/2010  01/01/2011  
  Luật Nuôi con nuôi của Quốc hội, số 52/2010/QH12  28/06/2010  01/01/2011  
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản, số 38/2009/QH12 của Quốc hội  29/06/2009  01/08/2009  
  Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của Quốc hội, số 48/2010/QH12  28/06/2010  01/01/2012  
  Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai, số 34/2009/QH12 của Quốc hội  29/06/2009  01/09/2009  
  Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 của Quốc hội  28/11/2008  01/07/2009  
  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội  12/12/2005  01/07/2006  
  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội  12/12/2005  01/04/2006  Đã sửa đổi
  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội  12/12/2005  01/07/2006  Đã sửa đổi
  Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 của Quốc hội  09/12/2005  01/06/2006   Đã sửa đổi
  Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 của Quốc hội  09/12/2005  01/06/2006  
  Luật Đất đai số 13/2003/QH11  10/12/2003  01/07/2004  Hết Hiệu lực một phần
  Luật Kế toán số 03/2003/QH11 của Quốc hội  26/06/2003  01/01/2004  
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí  12/06/1999  01/09/1999  
  Nguồn thông tin http://luatvietnam.vn/       
  Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ 07/04/2014 01/06/2014  
  Quyết định về cơ cấu điều chỉnh mức giá bản lẻ điện bình quân
 30/06/2017  15/08/2017  

 

 

Danh Mục

 

 

Thời tiết

30oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:53:30
ngày 2023-06-03