Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Saturday, February 4, 2023

 Văn bản pháp quy kinh doanh

 

Số, ký hiệu Ngày hiệu lực Trích yếu nội dung Tải xuống
648/QĐ-BCT 20/03/2019 Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện 648/QĐ-BCT
3568/QĐ-EVN/NPC 20/10/2015 Quy trình cấp điện trung áp 3568/QĐ-EVN/NPC

1196/QĐ-EVN/NPC

27/04/2015

Quyết định cấp điện cho khách hàng từ lưới điện Trung áp

1196/QĐ-EVN/NPC

2256/QĐ-BCT 12/03/2015 Quy định về giá bán điện 2256/QĐ-BCT
33/2014/TT-BCT 10/10/2014 Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng 33/2014/TT-BCT

4887/QĐ-BCT

30/05/2014

Quyết định quy định về giá bán điện

4887/QĐ-BCT

16/2014/TT-BCT

29/05/2014

Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện

16/2014/TT-BCT

15/2014/TT-BCT 28/05/2014 Quy định về mua, bán công suất phản kháng 15/2014/TT-BCT
28/2014/QĐ-TTg 07/04/2014 Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 28/2014/QĐ-TTg
30/2013/TT-BCT 14/11/2013 Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 30/2013/TT-BCT
137/2013/NĐ-CP 21/10/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 137/2013/NĐ-CP
134/2013/NĐ-CP 17/10/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 134/2013/NĐ-CP
BANGGIA 20/12/2011 Bảng giá bán điện mới từ ngày 20/12/2011 BANGGIA
38_2012_TT-BCT 20/12/2011 Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện TT38-2012
Thong tu 31_2011_TT-BCT 19/08/2011 Thông tư số 31 quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản Thong tu 31_2011_TT-BCT
QD 24_2011_QD-TTg 15/04/2011 Quyết định về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường QD 24_2011_QD-TTg
268_QD-TTg 23/02/2011 Quyết định số 268 của thủ tướng chính phủ về biểu giá bán lẻ điện năm 2011 268_QD-TTg
171/CT-TTg 26/01/2011 Chỉ thị 171/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện 171/CT-TTg
32/2010/TT-BCT 30/07/2010 Quy định hệ thống điện phân phối 32/2010/TT-BCT

111/2009/TTLT/BTC-BCT

01/06/2009

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

111/2009/TTLT/BTC-BCT

28/2004/QH11

14/12/2004

Luật Điện Lực

28/2004/QH11

 

Thủ tục cấp điện 

 

Trích yếu nội dung Tải xuống
Quy định thủ tục giải quyết cấp điện QDThuTucGQCapdien
Quy định giải quyết cấp điện cho khách hàng từ lưới điện Trung áp QDThuTucGQCapdienTA
Quy định hợp đồng ký kết mua bán điện QDKyKetHDMuabandien
Quy định quản lý hệ thống đo đếm điện năng QDQuanLyHTDoDemDN
Quy định về hóa đơn tiền điện QDHoaDonTienDien
Quy định về thu tiền điện và theo dõi nợ QDThuTienDien
Quy định giao tiếp với khách hàng QDGiaoTiepKH
Phụ lục 1 : Mẫu giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt Phuluc1
Phụ lục 2 : Hướng dẫn ký kết hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt Phuluc2
Phụ lục 3 : Mẫu hợp đồng mua bán điện ngắn hạn Phuluc3

 

 Văn bản pháp quy kinh doanh

 

Số, ký hiệu Ngày hiệu lực Trích yếu nội dung Tải xuống
648/QĐ-BCT 20/03/2019 Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện 648/QĐ-BCT
3568/QĐ-EVN/NPC 20/10/2015 Quy trình cấp điện trung áp 3568/QĐ-EVN/NPC

1196/QĐ-EVN/NPC

27/04/2015

Quyết định cấp điện cho khách hàng từ lưới điện Trung áp

1196/QĐ-EVN/NPC

2256/QĐ-BCT 12/03/2015 Quy định về giá bán điện 2256/QĐ-BCT
33/2014/TT-BCT 10/10/2014 Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng 33/2014/TT-BCT

4887/QĐ-BCT

30/05/2014

Quyết định quy định về giá bán điện

4887/QĐ-BCT

16/2014/TT-BCT

29/05/2014

Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện

16/2014/TT-BCT

15/2014/TT-BCT 28/05/2014 Quy định về mua, bán công suất phản kháng 15/2014/TT-BCT
28/2014/QĐ-TTg 07/04/2014 Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 28/2014/QĐ-TTg
30/2013/TT-BCT 14/11/2013 Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 30/2013/TT-BCT
137/2013/NĐ-CP 21/10/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 137/2013/NĐ-CP
134/2013/NĐ-CP 17/10/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 134/2013/NĐ-CP
BANGGIA 20/12/2011 Bảng giá bán điện mới từ ngày 20/12/2011 BANGGIA
38_2012_TT-BCT 20/12/2011 Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện TT38-2012
Thong tu 31_2011_TT-BCT 19/08/2011 Thông tư số 31 quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản Thong tu 31_2011_TT-BCT
QD 24_2011_QD-TTg 15/04/2011 Quyết định về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường QD 24_2011_QD-TTg
268_QD-TTg 23/02/2011 Quyết định số 268 của thủ tướng chính phủ về biểu giá bán lẻ điện năm 2011 268_QD-TTg
171/CT-TTg 26/01/2011 Chỉ thị 171/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện 171/CT-TTg
32/2010/TT-BCT 30/07/2010 Quy định hệ thống điện phân phối 32/2010/TT-BCT

111/2009/TTLT/BTC-BCT

01/06/2009

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

111/2009/TTLT/BTC-BCT

28/2004/QH11

14/12/2004

Luật Điện Lực

28/2004/QH11

 

Thủ tục cấp điện 

 

Trích yếu nội dung Tải xuống
Quy định thủ tục giải quyết cấp điện QDThuTucGQCapdien
Quy định giải quyết cấp điện cho khách hàng từ lưới điện Trung áp QDThuTucGQCapdienTA
Quy định hợp đồng ký kết mua bán điện QDKyKetHDMuabandien
Quy định quản lý hệ thống đo đếm điện năng QDQuanLyHTDoDemDN
Quy định về hóa đơn tiền điện QDHoaDonTienDien
Quy định về thu tiền điện và theo dõi nợ QDThuTienDien
Quy định giao tiếp với khách hàng QDGiaoTiepKH
Phụ lục 1 : Mẫu giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt Phuluc1
Phụ lục 2 : Hướng dẫn ký kết hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt Phuluc2
Phụ lục 3 : Mẫu hợp đồng mua bán điện ngắn hạn Phuluc3

 

Danh Mục
An error has occurred.
Error: 6- SK.Weather-MSN is currently unavailable.