Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Friday, July 1, 2022
 
Biểu giá bán điện 22/12/2012
 
2013-01-08 09:42:45
CÁC BIỂU GIÁ BÁN ĐIỆN NĂM 2012  
Stt Đối tượng giá Mã giá  Biểu giá TT 17_từ 1/7/2012   Biểu giá TT 38_từ 22/12/2012   Mức   Tỷ lệ 
 tăng giá   tăng giá 
I. BƠM NƯỚC TƯỚI TIÊU
1.2.1 Cấp điện áp từ 6 KV trở lên          
   - Giờ BT SXD1BTA8    1 088.00    1 142.00     54.00 4.96
   - Giờ TĐ SXD1TDA8     568.00     596.00     28.00 4.93
   - Giờ CĐ SXD1CDA8    1 581.00    1 660.00     79.00 5.00
1.2.2 Cấp điện áp từ dưới 6KV          
   - Giờ BT SXD1BTA2    1 142.00    1 199.00     57.00 4.99
   - Giờ TĐ SXD1TDA2     595.00     625.00     30.00 5.04
   - Giờ CĐ SXD1CDA2    1 635.00    1 717.00     82.00 5.02
II. GIÁ BÁN ĐIỆN CHO SẢN XUẤT
2.1 Sản xuất bình thường          
2.1.1 Cấp điện áp 110 KV          
   - Giờ BT SXBTBTA8    1 158.00    1 217.00     59.00 5.09
   - Giờ TĐ SXBTTDA8     718.00     754.00     36.00 5.01
   - Giờ CĐ SXBTCDA8    2 074.00    2 177.00     103.00 4.97
2.1.2 Cấp điện áp từ 22 đến dưới 110 KV          
   - Giờ BT SXBTBTA7    1 184.00    1 243.00     59.00 4.98
   - Giờ TĐ SXBTTDA7     746.00     783.00     37.00 4.96
   - Giờ CĐ SXBTCDA7    2 156.00    2 263.00     107.00 4.96
2.1.3 Cấp điện áp từ 6 đến dưới 22 KV          
   - Giờ BT SXBTBTA4    1 225.00    1 286.00     61.00 4.98
   - Giờ TĐ SXBTTDA4     773.00     812.00     39.00 5.05
   - Giờ CĐ SXBTCDA4    2 224.00    2 335.00     111.00 4.99
2.1.4 Cấp điện áp dưới 6 KV          
   - Giờ BT SXBTBTA2    1 278.00    1 339.00     61.00 4.77
   - Giờ TĐ SXBTTDA2     814.00     854.00     40.00 4.91
   - Giờ CĐ SXBTCDA2    2 306.00    2 421.00     115.00 4.99
2.2 Bán buôn KCN          
2.2.1 Cấp điện áp 110 KV          
a MBA > 100 MVA          
   - Giờ BT SXCNBTC8    1 113.00    1 170.00     57.00 5.12
   - Giờ TĐ SXCNTDC8     698.00     733.00     35.00 5.01
   - Giờ CĐ SXCNCDC8    2 028.00    2 129.00     101.00 4.98
b MBA Từ 50 đến 100 MVA          
   - Giờ BT SXCNBTB8    1 108.00    1 165.00     57.00 5.14
   - Giờ TĐ SXCNTDB8     675.00     709.00     34.00 5.04
   - Giờ CĐ SXCNCDB8    2 019.00    2 119.00     100.00 4.95
c MBA < 50 MVA          
   - Giờ BT SXCNBTA8    1 103.00    1 159.00     56.00 5.08
   - Giờ TĐ SXCNTDA8     674.00     708.00     34.00 5.04
   - Giờ CĐ SXCNCDA8    2 005.00    2 104.00     99.00 4.94
2.2.2 Cấp điện áp từ 22 đến dưới 110 KV(tru lui 2%)          
   - Giờ BT SXBTBTC7    1 160.32    1 218.14     57.82 4.98
   - Giờ TĐ SXBTTDC7     731.08     767.34     36.26 4.96
   - Giờ CĐ SXBTCDC7    2 112.88    2 217.74     104.86 4.96
2.2.3 Cấp điện áp từ 6 đến dưới 22 KV          
   - Giờ BT SXBTBTC4    1 200.50    1 260.28     59.78 4.98
   - Giờ TĐ SXBTTDC4     757.54     795.76     38.22 5.05
   - Giờ CĐ SXBTCDC4    2 179.52    2 288.30     108.78 4.99
2.2.3 Cấp điện áp từ dưới 6 KV          
   - Giờ BT SXBTBTC2    1 252.44    1 312.22     59.78 4.77
   - Giờ TĐ SXBTTDC2     797.72     836.92     39.20 4.91
   - Giờ CĐ SXBTCDC2    2 259.88    2 372.58     112.70 4.99
III. GIÁ BÁN ĐIỆN KDDV
3.1 Cấp điện áp từ 22KV trở lên          
   - Giờ BT KDDVBTA8    1 909.00    2 004.00     95.00 4.98
   - Giờ TĐ KDDVTDA8    1 088.00    1 142.00     54.00 4.96
   - Giờ CĐ KDDVCDA8    3 279.00    3 442.00     163.00 4.97
3.2 Cấp điện áp từ 6 đến dưới 22 KV          
   - Giờ BT KDDVBTA4    2 046.00    2 148.00     102.00 4.99
   - Giờ TĐ KDDVTDA4    1 225.00    1 286.00     61.00 4.98
   - Giờ CĐ KDDVCDA4    3 388.00    3 557.00     169.00 4.99
3.3 Cấp điện áp dưới 6 KV          
   - Giờ BT KDDVBTA2    2 074.00    2 177.00     103.00 4.97
   - Giờ TĐ KDDVTDA2    1 279.00    1 343.00     64.00 5.00
   - Giờ CĐ KDDVCDA2    3 539.00    3 715.00     176.00 4.97
IV. GIÁ BÁN ĐIỆN CHO QLTD
4.1 Hành chính sự nghiệp          
4,1,1 Bệnh viên, trường học          
  Cấp điện áp từ 6 KV trở lên CQBVKTA8    1 252.00    1 315.00     63.00 5.03
  Cấp điện áp dưới 6 KV CQBVKTA2    1 334.00    1 401.00     67.00 5.02
4,1,2 Chiếu sáng công cộng          
  Cấp điện áp từ 6 KV trở lên CQCSKTA8    1 362.00    1 430.00     68.00 4.99
  Cấp điện áp dưới 6 KV CQCSKTA2    1 443.00    1 516.00     73.00 5.06
4,1,3 Cơ quan HCSN          
  Cấp điện áp từ 6 KV trở lên CQHCKTA8    1 389.00    1 458.00     69.00 4.97
  Cấp điện áp dưới 6 KV CQHCKTA2    1 444.00    1 516.00     72.00 4.99
4.2 Sinh hoạt bậc thang          
4,2,1 Sinh hoạt bậc thang cho hộ bình thường          
   - Cho 50 KWh đầu tiên  SHBTKTB2    1 284.00    1 350.00     66.00 5.14
   - Cho kWh 51 đến 100 SHBTKTB2    1 284.00    1 350.00     66.00 5.14
   - Cho kWh 101 đến 150 SHBTKTC2    1 457.00    1 545.00     88.00 6.04
   - Cho kWh 151đến 200 SHBTKTD2    1 843.00    1 947.00     104.00 5.64
   - Cho kWh 201 đến 300 SHBTKTE2    1 997.00    2 105.00     108.00 5.41
   - Cho kWh 301 đến 400 SHBTKTF2    2 137.00    2 249.00     112.00 5.24
   - Cho kWh từ 401 trở lên SHBTKTG2    2 192.00    2 307.00     115.00 5.25
4,2,2 Sinh hoạt bậc thang cho hộ nghèo          
   - Cho 50 KWh đầu tiên  SHBTKTO2     993.00     993.00     .00 0.00
   - Cho kWh 51 đến 100 SHBTKTP2    1 284.00    1 350.00     66.00 5.14
   - Cho kWh 101 đến 150 SHBTKTQ2    1 457.00    1 545.00     88.00 6.04
   - Cho kWh 151đến 200 SHBTKTR2    1 843.00    1 947.00     104.00 5.64
   - Cho kWh 201 đến 300 SHBTKTS2    1 997.00    2 105.00     108.00 5.41
   - Cho kWh 301 đến 400 SHBTKTT2    2 137.00    2 249.00     112.00 5.24
   - Cho kWh từ 401 trở lên SHBTKTU2    2 192.00    2 307.00     115.00 5.25
4.3 Bán buôn cho nông thôn          
4.3.1 Điện SHNT cho hộ bình thường          
   - Cho 50 KWh đầu tiên  SHBBKTB2    1 014.00    1 067.00     53.00 5.23
   - Cho kWh 51 đến 100 SHBBKTB2    1 014.00    1 067.00     53.00 5.23
   - Cho kWh 101 đến 150 SHBBKTC2    1 122.00    1 190.00     68.00 6.06
   - Cho kWh 151đến 200 SHBBKTD2    1 419.00    1 499.00     80.00 5.64
   - Cho kWh 201 đến 300 SHBBKTE2    1 548.00    1 631.00     83.00 5.36
   - Cho kWh 301 đến 400 SHBBKTF2    1 656.00    1 743.00     87.00 5.25
   - Cho kWh từ 401 trở lên SHBBKTG2    1 710.00    1 799.00     89.00 5.20
4.3.2 Điện SHNT cho hộ nghèo          
   - Cho 50 KWh đầu tiên  SHBBKTO2     807.00     807.00     .00 0.00
   - Cho kWh 51 đến 100 SHBBKTP2    1 014.00    1 067.00     53.00 5.23
   - Cho kWh 101 đến 150 SHBBKTQ2    1 122.00    1 190.00     68.00 6.06
   - Cho kWh 151đến 200 SHBBKTR2    1 419.00    1 499.00     80.00 5.64
   - Cho kWh 201 đến 300 SHBBKTS2    1 548.00    1 631.00     83.00 5.36
   - Cho kWh 301 đến 400 SHBBKTT2    1 656.00    1 743.00     87.00 5.25
   - Cho kWh từ 401 trở lên SHBBKTU2    1 710.00    1 799.00     89.00 5.20
4.3.3 Điện cho MĐK nông thôn SHBBKTK2    1 116.00    1 172.00     56.00 5.02
4.3.4 Điện bán buôn cho bơm nước SHBBKTL2    1 116.00    1 172.00     56.00 5.02
4.4 Bán buôn khu tập thể, cụm dân cư          
4,4,1 Thành phố, thị xã          
4,4,1,1  - Trạm BA của bên mua điện          
a . Cho hộ bình thường          
   - Cho 50 KWh đầu tiên  SHBCKTB2    1 156.00    1 215.00     59.00 5.10
   - Cho kWh 51 đến 100 SHBCKTB2    1 156.00    1 215.00     59.00 5.10
   - Cho kWh 101 đến 150 SHBCKTC2    1 277.00    1 354.00     77.00 6.03
   - Cho kWh 151đến 200 SHBCKTD2    1 615.00    1 707.00     92.00 5.70
   - Cho kWh 201 đến 300 SHBCKTE2    1 775.00    1 871.00     96.00 5.41
   - Cho kWh 301 đến 400 SHBCKTF2    1 901.00    2 001.00     100.00 5.26
   - Cho kWh từ 401 trở lên SHBCKTG2    1 973.00    2 076.00     103.00 5.22
b . Cho hộ nghèo          
   - Cho 50 KWh đầu tiên  SHBCKTO2     900.00     900.00     .00 0.00
   - Cho kWh 51 đến 100 SHBCKTP2    1 156.00    1 215.00     59.00 5.10
   - Cho kWh 101 đến 150 SHBCKTQ2    1 277.00    1 354.00     77.00 6.03
   - Cho kWh 151đến 200 SHBCKTR2    1 615.00    1 707.00     92.00 5.70
   - Cho kWh 201 đến 300 SHBCKTS2    1 775.00    1 871.00     96.00 5.41
   - Cho kWh 301 đến 400 SHBCKTT2    1 901.00    2 001.00     100.00 5.26
   - Cho kWh từ 401 trở lên SHBCKTU2    1 973.00    2 076.00     103.00 5.22
4,4,1,2  - Trạm BA của bên bán điện          
a . Cho hộ bình thường          
   - Cho 50 KWh đầu tiên  SHBDKTB2    1 181.00    1 245.00     64.00 5.42
   - Cho kWh 51 đến 100 SHBDKTB2    1 181.00    1 245.00     64.00 5.42
   - Cho kWh 101 đến 150 SHBDKTC2    1 318.00    1 398.00     80.00 6.07
   - Cho kWh 151đến 200 SHBDKTD2    1 668.00    1 762.00     94.00 5.64
   - Cho kWh 201 đến 300 SHBDKTE2    1 831.00    1 930.00     99.00 5.41
   - Cho kWh 301 đến 400 SHBDKTF2    1 970.00    2 074.00     104.00 5.28
   - Cho kWh từ 401 trở lên SHBDKTH2    2 021.00    2 127.00     106.00 5.24
b . Cho hộ nghèo          
   - Cho 50 KWh đầu tiên  SHBDKTO2     912.00     912.00     .00 0.00
   - Cho kWh 51 đến 100 SHBDKTP2    1 181.00    1 245.00     64.00 5.42
   - Cho kWh 101 đến 150 SHBDKTQ2    1 318.00    1 398.00     80.00 6.07
   - Cho kWh 151đến 200 SHBDKTR2    1 668.00    1 762.00     94.00 5.64
   - Cho kWh 201 đến 300 SHBDKTS2    1 831.00    1 930.00     99.00 5.41
   - Cho kWh 301 đến 400 SHBDKTT2    1 970.00    2 074.00     104.00 5.28
   - Cho kWh từ 401 trở lên SHBDKTU2    2 021.00    2 127.00     106.00 5.24
4,4,2 Thị trấn, huyện lỵ          
4,4,2,1  - Trạm BA của bên mua điện          
a . Cho hộ bình thường          
   - Cho 50 KWh đầu tiên  SHBHKTB2    1 104.00    1 161.00     57.00 5.16
   - Cho kWh 51 đến 100 SHBHKTB2    1 104.00    1 161.00     57.00 5.16
   - Cho kWh 101 đến 150 SHBHKTC2    1 214.00    1 288.00     74.00 6.10
   - Cho kWh 151đến 200 SHBHKTD2    1 536.00    1 623.00     87.00 5.66
   - Cho kWh 201 đến 300 SHBHKTE2    1 664.00    1 754.00     90.00 5.41
   - Cho kWh 301 đến 400 SHBHKTF2    1 790.00    1 884.00     94.00 5.25
   - Cho kWh từ 401 trở lên SHBHKTG2    1 836.00    1 932.00     96.00 5.23
b . Cho hộ nghèo          
   - Cho 50 KWh đầu tiên  SHBHKTO2     863.00     863.00     .00 0.00
   - Cho kWh 51 đến 100 SHBHKTP2    1 104.00    1 161.00     57.00 5.16
   - Cho kWh 101 đến 150 SHBHKTQ2    1 214.00    1 288.00     74.00 6.10
   - Cho kWh 151đến 200 SHBHKTR2    1 536.00    1 623.00     87.00 5.66
   - Cho kWh 201 đến 300 SHBHKTS2    1 664.00    1 754.00     90.00 5.41
   - Cho kWh 301 đến 400 SHBHKTT2    1 790.00    1 884.00     94.00 5.25
   - Cho kWh từ 401 trở lên SHBHKTU2    1 836.00    1 932.00     96.00 5.23
4,4,2,2  - Trạm BA của bên bán điện          
a . Cho hộ bình thường          
   - Cho 50 KWh đầu tiên  SHBLKTB2    1 124.00    1 181.00     57.00 5.07
   - Cho kWh 51 đến 100 SHBLKTB2    1 124.00    1 181.00     57.00 5.07
   - Cho kWh 101 đến 150 SHBLKTC2    1 246.00    1 321.00     75.00 6.02
   - Cho kWh 151đến 200 SHBLKTD2    1 576.00    1 665.00     89.00 5.65
   - Cho kWh 201 đến 300 SHBLKTE2    1 737.00    1 831.00     94.00 5.41
   - Cho kWh 301 đến 400 SHBLKTF2    1 859.00    1 957.00     98.00 5.27
   - Cho kWh từ 401 trở lên SHBLKTG2    1 907.00    2 007.00     100.00 5.24
  . Cho hộ nghèo          
   - Cho 50 KWh đầu tiên  SHBLKTO2     881.00     881.00     .00 0.00
   - Cho kWh 51 đến 100 SHBLKTP2    1 124.00    1 181.00     57.00 5.07
   - Cho kWh 101 đến 150 SHBLKTQ2    1 246.00    1 321.00     75.00 6.02
   - Cho kWh 151đến 200 SHBLKTR2    1 576.00    1 665.00     89.00 5.65
   - Cho kWh 201 đến 300 SHBLKTS2    1 737.00    1 831.00     94.00 5.41
   - Cho kWh 301 đến 400 SHBLKTT2    1 859.00    1 957.00     98.00 5.27
   - Cho kWh từ 401 trở lên SHBLKTU2    1 907.00    2 007.00     100.00 5.24
4,4.3 MĐK khu tập thể, cụm dân cư      1 125.00    1 182.00     57.00 5.07
4,4,4 Nhà cao tầng tại thành phố và khu đô thị mới          
4,4,4,1 Cho sinh hoạt          
   - Cho 50 KWh đầu tiên  SHBMKTB2    1 252.00    1 316.00     64.00 5.11
   - Cho kWh 51 đến 100 SHBMKTB2    1 252.00    1 316.00     64.00 5.11
   - Cho kWh 101 đến 150 SHBMKTD2    1 422.00    1 508.00     86.00 6.05
   - Cho kWh 151đến 200 SHBMKTE2    1 799.00    1 900.00     101.00 5.61
   - Cho kWh 201 đến 300 SHBMKTF2    1 948.00    2 054.00     106.00 5.44
   - Cho kWh 301 đến 400 SHBMKTG2    2 081.00    2 191.00     110.00 5.29
   - Cho kWh từ 401 trở lên SHBMKTH2    2 135.00    2 247.00     112.00 5.25
4,4,4,2 Cho mục đích khác          
  Cấp điện áp từ 22KV trở lên SHBNKTA8    1 823.00    1 914.00     91.00 4.99
  Cấp điện áp từ 6 đến dưới 22KV SHBNKTA4    1 954.00    2 051.00     97.00 4.96
  Cấp điện áp dưới 6KV SHBNKTA2    1 981.00    2 079.00     98.00 4.95

 

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục