Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Friday, July 1, 2022
 
BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4/2018
 
2018-05-18 14:20:09

Trong số này:

                1. Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và thủ tục liên quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

                 2. Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

                 3. Công văn số 55/TANDTC-PC ngày 20/03/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về tiêu chí xác định việc hòa giải thành, đối thoại thành trong giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính.

                 4. Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/22013 của Bộ Tài Chính. 

                 5. Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

1.  CHỈ THỊ SỐ 08/CT-TTg ngày 13/03/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN BIỆN PHÁP NHẰM RÚT NGẮN THỜI GIAN CẤP GIẤY PHEPSXAAY DỰNG VÀ THỦ TỤC LIÊN QUAN DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Ngày 06 tháng 02 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 (sau đây gọi là Nghị quyết số 19), trong đó, quy định một số biện pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện đối với thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4.

·     Ngày ban hành: 13/03/2018

            http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1745

----------------------------------------------------------------------------------------

2.  NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/2018/NĐ-CP NGÀY 12/03/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP.

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập đã được Chính phủ ban hành ngày 12/03/2018.

Nghị định này chỉ rõ, phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng đối với một trong các hành vi như: Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định; Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán; Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu; Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn; Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên…

Phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi như: Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán; Ký chứng từ kế toán không đúng thẩm quyền; Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký; Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh theo quy định…

                  ·     Ngày có hiệu lực: 01/5/2018

            http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1750

--------------------------------------------------------------------------------------

3.  THÔNG TƯ SỐ 25/2018/TT-BTC NGÀY 16/03/2018 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2017/NĐ-CP VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 78/2014/TT-BTC, THÔNG TƯ SỐ 111/2013/TT-BTC.

Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 16/03/2018. Thông tư này bổ sung các khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN.

Trong đó, doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội, quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với: Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau… Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

 

·     Ngày có hiệu lực: 01/5/2018

            http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1752

---------------------------------------------------------------------------------

4.  CÔNG VĂN SỐ 55/TANDTC-PC NGÀY 20/03/2018 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH VỤ VIỆC HÒA GIẢI THÀNH ĐỐI THOẠI THÀNH TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 55/TANDTC-PC ngày 20/03/2018 về tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành trong giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính như:

Nguyên tắc chung về xác định hòa giải thành, đối thoại thành trong giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính…

Cách tính vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành..

               ·     Ngày có hiệu lực: 20/03/2018

            http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1755

---------------------------------------------------------------------------

5. QUYẾT ĐỊNH SỐ 279/QĐ-TTg ngày 08/03/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ NHU CẦU ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2018-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.

     Phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện (Demand Side Management - DSM) giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình quốc gia về DSM) bao gồm:

          Xây dựng và hoàn thiện đầy đủ khung pháp lý để thực hiện Chương trình quốc gia về DSM

          Đẩy mạnh các Chương trình, hoạt động để nâng cao nhận thức của xã hội, khách hàng sử dụng điện và đơn vị điện lực về Chương trình quốc gia về DSM

            Thực hiện các Chương trình DSM, Chương trình DR

            ·   Ngày có hiệu lực: 12/03/2018

            http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1747

 

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục