Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Friday, July 1, 2022
 
BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 3/2018
 
2018-04-26 08:49:09

 

Trong số này:

1.        Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

2.        Nghị định số 26/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

3.        Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC ngày 13/02/2018 của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ

4.        Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng.

5.        Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 13/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

6.        Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướngChính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội

7.        Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022

8.        Công văn số 1398/BCT-PC ngày 22/02/2018 của Bộ Công Thương về việc triển khai nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai

9.        Công văn số 1402/BCT-ĐTĐL ngày 22/02/2018 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho hoạt động giải mã, khai thác đồng tiền ảo

10.   Quyết định số 11/QĐ-ĐTĐL ngày 09/02/2018 của Cục Điều tiết Điện lực về ban hành Quy trình phối hợp xác nhận các sự kiện phục vụ các khoản thanh toán trên thị trường điện

11.   Quyết định số 12/QĐ-ĐTĐL ngày 13/02/2018 của Cục Điều tiết Điện lực về ban hành Quy trình phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, các đơn vị phát điện và đơn vị mua buôn duy  nhất.

  

1.  NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2018/NĐ-CP NGÀY 23/02/2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC.

              Nghị định này yêu cầu cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ như nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ từ 05 tầng trở lên; nhà trẻ, trường mẫu giáo có từ 100 cháu trở lên; cửa hàng xăng dầu có từ 01 cột bơm trở lên… phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ.

              Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, gồm: Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà,công trình; máy móc, thiết bị; Các loại hàng hóa, vật tư. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra do cháy, nổ đối với các đối tượng này.

              Các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không phải bồi thường trong các trường hợp như: Động đất hoặc những biến động khác của thiên nhiên; Thiệt hại do biến cố về chính trị, an ninh và trật tự xã hội gây ra; Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính… 

·     Ngày có hiệu lực: 15/04/2018

            http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1722

----------------------------------------------------------------------------------------

2.  NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2018/NĐ-CP NGÀY 28/02/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM.

Ngày 28/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thay thế cho Nghị định số 205/2013/NĐ-CP ngày 06/12/2013.

    Theo đó, EVN sẽ thực hiện công khai và công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 về giám sát vốn đầu tư nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước…

·     Ngày có hiệu lực: 28/02/2018

·     Thay thế: Nghị định số 205/2013/NĐ-CP ngày 06/12/2013.

            http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1723

----------------------------------------------------------------------------------------

3.  QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/QĐ-BCĐCCHC NGÀY 13/02/2018 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CHÍNH PHỦ.

 Theo đó, mục tiêu là đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của các bộ, ngành, địa phương bảo đảm hoàn thành các mục tiêu cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của các thành viên Ban chỉ đạo trong công tác cải cách hành chính .

Gắn kết công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương với việc xây dựng Chính phủ điện tử, tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu….

·     Ngày có hiệu lực: 13/02/2018

          http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1727

----------------------------------------------------------------------------------------

4.  QUYẾT ĐỊNH SỐ 198/QĐ-TTG NGÀY 09/02/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN QUY CHUẨN KỸ THUẬT XÂY DỰNG.

            Nhằm khuyến khích áp dụng các công nghệ tiên tiến, hướng tới các tiêu chí xanh, tiết kiệm tài nguyên… ngày 09/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng tại Quyết định số 198/QĐ-TTg.

            Trong đó, đến năm 2021 sẽ hoàn thành quy hoạch, biên soạn và công bố “Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành xây dựng” bao gồm 15-20 quy chuẩn Việt Nam, đồng thời hoàn thành biên soạn các quy chuẩn địa phương phù hợp với điều kiện đặc thù về địa hình, địa chất, khí hậu của các địa phương.

            Đến năm 2030, sẽ hoàn thành biện soạn và ban hành 100% tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng theo quy hoạch định hướng mới và đẩy mạnh xã hội hóa công tác xây dựng tiêu chuẩn.

            Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng gồm: Quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng, cơ khí xây dựng và khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu, kiểm định, bảo trì, sửa chữa các công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công nghiệp, công trình giao thông…)... 

·     Ngày có hiệu lực: 09/02/2018

            http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1728

--------------------------------------------------------------------------------------

5.  QUYẾT ĐỊNH SỐ 219/QĐ-TTG NGÀY 13/02/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM 2016-2020 CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM.

Tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 13/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2016 - 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Trong giai đoạn này, EVN đảm bảo kinh doanh có lãi với chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu từ 3% trở lên; tỷ lệ tự đầu tư lớn hơn 30%. Tập trung mọi nỗ lực, huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 720.576 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, EVN cần đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động cao hơn tốc độ tăng tiền lương. Tăng năng suất lao động bình quân hàng năm đến 10%. Sản lượng điện thương phẩm đạt bình quân 2,5 triệu kWh/cán bộ, công nhân viên đến năm 2020.

Đồng thời, thực hiện một trong các nhiệm vụ chính được giao là sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị thành viên của Tập đoàn theo đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đi đôi với phát triển thị trường điện bán buôn điện cạnh tranh... 

·     Ngày có hiệu lực: 13/02/2018

            http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1730

----------------------------------------------------------------------------------------

6.  QUYẾT ĐỊNH SỐ 241/QĐ-TTG NGÀY 23/02/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG: THUẾ, ĐIỆN, NƯỚC, HỌC PHÍ, VIỆN PHÍ VÀ CHI TRẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI.

Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 241/QĐ-TTg.

              Đề án này hướng tới mục tiêu đến năm 2020, 80% giao dịch nộp thuế tại các thành phố được thực hiện qua ngân hàng; 70% công ty điện lực, công ty nước chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền điện, nước qua ngân hàng; 100% trường đại học, cao đẳng chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng và có 80% sinh viên nộp học phí qua ngân hàng; 50% bệnh viện tại các thành phố lớn cho phép thanh toán viện phí qua ngân hàng…

              Để hoàn thành mục tiêu nêu trên, Đề án yêu cầu tiếp tục mở rộng mạng lưới thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước, các bệnh viện, trường học để phục vụ thanh toán qua ngân hàng.

              Bên cạnh đó, phát triển thêm các thẻ ngân hàng đa năng, đa dụng cho phép thực hiện giao dịch thu, nộp thuế, phí cầu đường, nhận tiền bảo hiểm xã hội, nộp học phí, viện phí với nhiều hình thức thanh toán: Thanh toán trực tuyến, thanh toán trên app di dộng, thanh toán không tiếp xúc…

              Hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống thanh toán bù trừ tự động cho các giao dịch bán lẻ, nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán 24/7 của tổ chức, cá nhân. 

·     Ngày có hiệu lực: 23/02/2018

            http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1731

----------------------------------------------------------------------------------------

 

7.  QUYẾT ĐỊNH SỐ 242/QĐ-TTG NGÀY 26/02/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN NĂM 2018-2022.

Từ năm 2018 - 2019, thực hiện kiện toàn tổ chức pháp chế các bộ, ngành; bố trí biên chế pháp chế chuyên trách tại các sở, ngành chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh trong tổng biên chế được giao để thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế nói chung và làm đầu mối công tác tổ chức thi hành pháp luật nói riêng.

Để thực hiện nhiệm vụ đánh giá chính xác, toàn diện hiệu quả, tác động của văn bản quy phạm pháp luật trên thực tiễn, Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng, hoàn thiện và tổ chức áp dụng thí điểm Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật và Thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật trên cơ sở kết quả áp dụng thí điểm... 

·     Ngày có hiệu lực: 26/02/2018

            http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1732

----------------------------------------------------------------------------------------

8.  CÔNG VĂN SỐ 1398/BCT-PC NGÀY 22/02/2018 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ VIỆC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TẠI CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG  NGÀY 03/01/2018 VỀ CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI.

Ngày 03/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 01/CT-TTg về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, trong đó Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các Bộ ngành liên quan rà soát những bất cập, chồng chéo vướng mắc giữa các quy định của pháp luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh…

Kết quả rà soát được gửi về Vụ pháp chế - Bộ Công Thương trước ngày 01/04/2018…. 

Ngày có hiệu lực: 22/02/2018

            http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1734

----------------------------------------------------------------------------------------

9.  QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/QĐ-ĐTĐL NGÀY 09/02/2018 CỦA CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC VỀ BAN HÀNH QUY TRÌNH PHỐI HỢP XÁC NHẬN CÁC SỰ KIỆN PHỤC VỤ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Quy trình này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự và trách nhiệm của các đơn vị trong công tác phối hợp xác nhận các sự kiện phục vụ công tác tính toán thanh toán trong thị trường phát điện cạnh tranh.

             Quy trình này áp dụng đối với các đơn vị sau đây: Đơn vị phát điện;Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.… 

Ngày có hiệu lực: 09/02/2018

            http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1735

----------------------------------------------------------------------------------------

10.         QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/QĐ-ĐTĐL NGÀY 13/02/2018 CỦA CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC VỀ BAN HÀNH QUY TRÌNH PHỐI HỢP ĐỐI SOÁT SỐ LIỆU THANH TOÁN GIỮA ĐƠN VỊ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN, CÁC ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN VÀ ĐƠN VỊ MUA BUÔN DUY NHẤT.

Quy trình này quy định trình tự, phương pháp và trách nhiệm của các đơn vị trong công tác phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, Đơn vị phát điện và Đơn vị mua buôn duy nhất trong thị trường phát điện cạnh tranh.

Quy trình này áp dụng đối với các đơn vị sau đây:Đơn vị mua buôn duy nhất; Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; Đơn vị phát điện; Đơn vị Quản lý số liệu đo đếm điện năng..… 

Ngày có hiệu lực: 13/02/2018

            http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1736

----------------------------------------------------------------------------------------

11.         CÔNG VĂN SỐ 317/ĐTĐL-CP NGÀY 13/02/2018 CỦA CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC VỀ VIỆC VẬN HÀNH CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN THEO YÊU CẦU AN NINH HỆ THỐNG.

Ngày 13/02/2018, Cục điều tiết điện lực đã ban hành công văn số 317/ĐTĐL-CP về việc vận hành các nhà máy điện theo yêu cầu an ninh hệ thống để trả lời công văn số 652/EVN-TTĐ ngày 07/02/2018 của EVN về vận hành nhà máy thủy điện theo yêu cầu an ninh hệ thống, cấp nước hạ du và tránh xả tràn trong thời gian chưa có giấy phép hoạt động điện lực… 

Ngày có hiệu lực: 13/02/2018

            http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1737

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục