Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Friday, July 1, 2022
 
BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 2/2018
 
2018-04-06 13:46:33

Trong số này:

1.        Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

2.        Thông báo số 40/TB-VPCP ngày 24/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

3.        Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 25/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về vấn đề thanh tra tài chính tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam

4.        Quyết định số 132/QĐ-BTP ngày 18/01/2018 của Bộ Tư pháp về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2017

5.        Quyết định số 341/QĐ-BCT ngày 24/01/2018 của Bộ Công Thương về biểu giá chi phí tránh được năm 2018

6.        Quyết định số 354/QĐ-BCT ngày 25/01/2018 của Bộ Công Thương về ban hành khung giá phát điện năm 2018

7.        Quyết định số 94/QĐ-VPCP ngày 31/01/2018 của Văn phòng Chính phủ ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2018

8.        Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực

9.        Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

10.   Quyết định số 09/QĐ-ĐTĐL ngày 05/02/2018 của Cục Điều tiết Điện lực về việc lập lịch huy động tổ máy, vận hành thời gian thực và tính toán thanh toán trong thị trường điện.

   ----------------------------------------------------------------------------------------

1.  NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2018/NĐ-CP NGÀY 23/01/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN.

             Được dùng smartphone sao chụp hồ sơ, tài liệu. Đây là một trong những nội dung được nêu tại Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.Cụ thể, người đứng đầu cơ quan cung cấp thông tin có trách nhiệm cho phép người yêu cầu cung cấp thông tin sử dụng điện thoại di động và các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để sao, chụp văn bản, hồ sơ tài liệu; Bố trí địa điểm đọc, nghe, xem, ghi chép, sao chép, chụp thông tin để cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ quan; Bố trí thiết bị tại trụ sở cơ quan, tạo thuận lợi cho công dân tiếp cận thông tin bằng hình ảnh, video...

            Cũng theo Nghị định này, sẽ tăng thời lượng truyền, phát bản tin đối với loại thông tin liên quan đến cơ chế, chính sách của người dân sinh sống tại khu vực biện giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

            Nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào việc xây dựng hệ thống thông tin công cộng;…

·     Ngày có hiệu lực: 01/7/2018

            http://10.0.0.114:8080/Pages DocumentProperties.aspx?DocId=1697

 ----------------------------------------------------------------------------------------

2.  THÔNG BÁO SỐ 40/TB-VPCP NGÀY 24/01/2018CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018 CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM.

 Năm 2017 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng EVN đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, cụ thể là:

              Đã đảm bảo cung ứng đủ điện cho nền kinh tế và đời sống của nhân dân. Đến nay, tổng công suất nguồn điện hệ thống điện quốc gia đạt khoảng 45.500 MW, trong đó EVN và các đơn vị thành viên đạt khoảng 28.175 MW, chiếm khoảng 62%; điện thương phẩm năm 2017 đạt 174 tỷ kWh tăng 8,92% so với năm 2016. Trong năm, Tập đoàn đã đưa vào vận hành 09 tổ máy với tổng công suất 2.135 MW

              Đã thực hiện tốt công tác tái cơ cấu, tối ưu hóa chi phí sản xuất kinh doanh, đảm bảo cân bằng tài chính và kinh doanh có lợi nhuận. Đã cơ bản thực hiện xong công tác tái cơ cấu mà trọng tâm là thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh chính, bảo toàn được vốn nhà nước và có thặng dư.

              Đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP; đã đưa chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam tăng 32 bậc so với năm 2016, đứng ở vị trí 64/190 quốc gia, góp phần đưa năng lực cạnh tranh quốc gia tăng 5 bậc so với năm 2016 lên vị trí 55/137 nền kinh tế.

              Công tác ứng phó, phục hồi cấp điện trở lại sau sự cố do thiên tai, bão lũ đã có bước tiến bộ đáng kể, đáp ứng yêu cầu điện cho sản xuất và đời sống người dân, đặc biệt là trong bối cảnh năm 2017 cả nước phải ứng phó nhiều thiên tai do mưa, bão.

              Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và quản trị để giảm tỷ lệ tổn thất điện năng xuống còn 7,47% (giảm hơn 0,13% so với kế hoạch đầu năm),

     Để góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, cơ bản nhất trí với gác mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp EVN đề ra, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tậm như: phải đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của đất nước, quyết tâm đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 2018 hơn kế hoạch đề ra; Chủ động tham gia, đề xuất với Bộ Công Thương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ rà soát Quy hoạch điện VII điều chỉnh bảo đảm tính khoa học, bám sát thực tiễn phát triển; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại Tập đoàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, năng lực cạnh tranh. Hoàn thành cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3 trong nửa đầu năm 2018 và tiếp theo là 2 Tổng công ty Phát điện còn lại…

·     Ngày có hiệu lực: 24/01/2018

            http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1700

----------------------------------------------------------------------------------------

 

3.  THÔNG BÁO SỐ 43/TB-VPCP NGÀY 25/01/2018 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VỀ VẤN ĐỀ THANH TRA TÀI CHÍNH TẠI TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM.

Ngày 20 tháng 01 năm 2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về vấn đề thanh tra tài chính tại EVN và đã có các kết luận như sau:

Bộ Tài Chính trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến việc hạch toán khoản chênh lệch cước phí vận chuyển đường ống dẫn khí Phú Mỹ - TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2015 và khoản lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ đến cuối năm 2016 tại Công ty mẹ - EVN để hoàn chỉnh kết luận thanh tra, bảo đảm đúng thẩm quyền và quy định. Đồng thời tạo điều kiện cho EVN thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt ... 

·     Ngày có hiệu lực: 25/01/2018

http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1701

----------------------------------------------------------------------------------------

 

4.  QUYẾT ĐỊNH SỐ 132/QĐ-BTP NGÀY 18/01/2018 CỦA BỘ TƯ PHÁP VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2017

Tại Quyết định số 132/QĐ-BTP ngày 18/01/2018, Bộ Tư pháp đã công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2017.

            Cụ thể, Quyết định này công bố danh mục 10 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu một phần và 27 văn bản hết hiệu lực toàn bộ năm 2017 thuộc các lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp; Đăng ký giao dịch bảo đảm; Nuôi con nuôi; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Thi hành án dân sự; Trợ giúp pháp lý; Xây dựng pháp luật, pháp chế; Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

·     Ngày có hiệu lực: 18/01/2018

   http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1703

 ----------------------------------------------------------------------------------------

5.  QUYẾT ĐỊNH SỐ341/QĐ-BCT NGÀY 24/01/2018 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC NĂM 2018

Tại Quyết định số 341/QĐ-BCT ngày 24/01/2018, Bộ Công Thương đã ban hành biểu giá chi phí tránh được năm 2018.

            Cụ thể, Quyết định này ban hành biểu giá chi phí tránh được năm 2018 áp dụng cho các nhà máy điện thủy điện nhỏ đấu nối với lưới điện quốc gia đáp ứng các quy định theo Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 và Thông tư số 06/2016/TT-BCT ngày 14/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương...

Đơn vị điện lực khi áp dụng Biểu giá chi phí tránh được năm 2018 phải áp dụng hợp đồng mua bán điện theo hợp đồng mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ quy định tại Thông tư 32…

 

·     Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

·     Ngày hết hiệu lực : 31/12/2018

        http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1704

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 6.  QUYẾT ĐỊNH SỐ 354/QĐ-BCT NGÀY 25/01/2018 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ BAN HÀNH KHUNG GIÁ PHÁT ĐIỆN NĂM 2018

Tại Quyết định số 354/QĐ-BCT ngày 25/01/2018, Bộ Công Thương đã ban hành khung giá phát điện năm 2018

            Cụ thể, Quyết định này ban hành khung giá phát điện năm 2018 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương...

             Căn cứ khung giá phát điện này và chi tiết thông số nhiên liệu sử dụng tính toán khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện đàm phán giá mua bán điện thực tế tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về phương pháp xác định giá phát điện và về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do các cơ quan có thẩm quyền ban hành…

 

·     Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

·     Ngày hết hiệu lực : 01/01/2019

        http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1705

----------------------------------------------------------------------------------------

7.  QUYẾT ĐỊNH SỐ 94/QĐ-VPCP NGÀY 31/01/2018 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NĂM 2018

             Theo kế hoạch này, bắt đầu từ tháng 01/2018 sẽ xây dựng: Nghị định quy định chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước; Quy định mới về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; Kế hoạch thực hiện Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính…

             Bên cạnh đó, sẽ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến đơn giản hóa thủ tục hành chính và quy định có liên quan. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Đất đai, nông nghiệp nông thôn, khởi nghiệp, phát triển du lịch, bảo hiểm xã hội… Tiếp tục cắt, giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và chi phí cho doanh nghiệp.

             Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ; lập dự toán kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, về công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2018.…

 

Ngày có hiệu lực: 31/01/2018

         http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1714

 ----------------------------------------------------------------------------------------

8.  QUYẾT ĐỊNH SỐ 199/QĐ-TTG NGÀY 09/02/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA ĐỐI VỚI NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN LÝ LỊCH TƯ PHÁP VÀ YÊU CẦU NỘP BẢN SAO GIẤY TỜ CÓ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực tại Quyết định 199/QĐ-TTg ngày 09/02/2018.

              Trong đó, thủ tục thi tuyển công chức, xét tuyển công chức sẽ được quy định theo người trúng tuyển không phải nộp Phiếu Lý lịch tư pháp mà cơ quan tuyển dụng sẽ phải đề nghị Sở Tư pháp cấp Phiếu này.

              Với thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông và học sinh trung học cơ sở; Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học, trong hồ sơ không còn phải nộp bản công chứng Bằng tốt nghiệp cấp học dưới.

              Đáng chú ý, theo Phương án này, thời hạn cấp Phiếu Lý lịch tư pháp được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 07 ngày làm việc trong trường hợp người được cấp Phiếu chỉ cư trú tại 01 nơi duy nhất; Rút ngắn từ 15 ngày xuống còn 10 ngày trong trường hợp người được cấp Phiếu đã cư trú ở nhiều nơi; Rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 01 ngày làm việc trong trường hợp người được cấp Phiếu chưa đủ 14 tuổi.…

 

Ngày có hiệu lực: 09/02/2018

 http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1716

--------------------------------------------------------------------------------------

9.  THÔNG TƯ SỐ 01/2018/TT-BTP NGÀY 02/02/2018 CỦA BỘ TƯ PHÁP VỀ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH

Theo đó, Thông tư này liệt kê 14 Thông tư và Thông tư liên tịch bị bãi bỏ toàn bộ và 03 Thông tư, Thông tư liên tịch khác bị bãi bỏ một phần. Trong số các văn bản bị bãi bỏ toàn bộ, đáng chú ý là: Thông tư số 06/2005/TT-BTP hướng dẫn tuyển chọn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh chấp hành viên; Thông tư liên tịch số 05/2006/TTLT-BTP-BCA hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của cơ quan thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự; Thông tư số 25/2014/TT-BTP hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính…

            Trong số các văn bản bị bãi bỏ một phần, đáng chú ý là bãi bỏ quy định về giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho những người không quốc tịch tại Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA…

 

Ngày có hiệu lực: 20/03/2018

  http://10.0.0.114:8080/Pages/DocumentProperties.aspx?DocId=1717

----------------------------------------------------------------------------------------

10.         QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/QĐ-ĐTĐL NGÀY 05/02/2018 CỦA CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC LẬP LỊCH HUY ĐỘNG TỔ MÁY, VẬN HÀNH THỜI GIAN THỰC VÀ TÍNH TOÁN THANH TOÁN TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Ngày 05/02/2018, Cục Điều tiết Điện lực đã ban hành quyết định số 09/QĐ-ĐTĐL lập lịch huy động tổ máy, vận hành thời gian thực và tính toán thanh toán trong thị trường điện.

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy trình lập lịch huy động tổ máy, vận hành thời gian thực, và tính toán thanh toán trong thị trường điện hướng dẫn thực hiện Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, Thông tư số 51/2015/TT-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện,…..

 

·     Ngày có hiệu lực: 05/02/2018

·     Thay thế: Quyết định số 14/QĐ-ĐTĐL ngày 05/02/2016

            http://10.0.0.114:8080/Pages/NewsDetail.aspx?ArticleId=629

 

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục