Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Monday, December 5, 2022
 
Bản tin Pháp luật tháng 11
 
2018-01-05 14:49:12

 

1.  NGHỊ ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ VÀ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI.

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

Cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực. Trong đó, cơ sở phải đặt tại địa điểm thuận tiện về tiếp cận giao thông, trường học, bệnh viện, không khí trong lành; Diện tích đất bình quân 20m2/đối tượng ở khu vực nông thôn và 10m2/đối tượng ở khu vực thành thị; Diện tích phòng ở của đối tượng phải đạt tối thiểu 6m2/đối tượng; Cơ sở phải có khu nhà ở, khu nhà bếp, khu làm việc của cán bộ nhân viên, khu vui chơi giải trí, hệ thống cấp, thoát nước; Các công trình, các trang thiết bị phải bảo đảm cho người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em sử dụng thuận tiện…
Nhân viên trợ giúp xã hội tại cơ sở phải có sức khỏe; Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích; Có kỹ năng để trợ giúp xã hội…
Một nội dung đáng chú ý khác của Nghị định này là quy định về các hành vi vi phạm của các cơ sở trợ giúp xã hội. Trong đó có: Lợi dụng việc thành lập cơ sở để vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và cộng đồng; Vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống và bản sắc dân tộc; Đánh đập, nhốt đối tượng, trói đối tượng; Không cho đối tượng ăn, uống hoặc ngủ; Buộc đối tượng mặc những loại quần áo dị thường hoặc không phù hợp; Dùng đối tượng này để kỷ luật đối tượng khác; đe dọa hoặc mắng nhiếc, xúc phạm đối tượng bằng những từ ngữ thiếu lịch sự, thô tục; Buộc đối tượng làm những việc quá sức…

·     Ngày có hiệu lực: 01/11/2017

            ----------------------------------------------------------------------------------------

2.    NGHỊ ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH RƯỢU

·     Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ Quy định về kinh doanh rượu..

Ngày 14/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2017, theo đó quy định về điều kiện bán lẻ rượu như sau:
           – Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định  của pháp luật
          – Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng
          – Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu
         – Rượu dự kiến kinh doanh phải đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định
         – Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.
        – Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc giấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

·     Ngày có hiệu lực: 01/11/2017

            ----------------------------------------------------------------------------------------

3.  QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Nghị định của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

                Ngày 04/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2017/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực 20/11/2017, theo đó các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội gồm: Các cơ quan thanh tra nhà nước và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.
Cơ quan thanh tra nhà nước gồm: Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Bộ); Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Thanh tra Sở).
              Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Cục Quản lý lao động ngoài nước; Cục An toàn lao động.
Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ các nội dung thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn vệ sinh lao động; nội dung thanh tra chuyên ngành về việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; nội dung thanh tra chuyên ngành về người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; nội dung thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp; nội dung thanh tra chuyên ngành về người có công; nội dung thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực trẻ em và các chính sách xã hội khác.

·     Ngày có hiệu lực: 20/11/2017

            ----------------------------------------------------------------------------------------

4.  HƯỚNG DẪN VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.

·     Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh Ngày 27/9/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có hiệu lực 11/11/2017).

            Sửa đổi, bổ sung  điểm h khoản 2 Điều 5 Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:
“Lệ phí đăng ký kinh doanh là khoản thu đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã”.
            Các nội dung khác liên quan đến phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không đề cập tại Thông tư này vẫn được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
           Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, trường hợp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành quy định mới thì lệ phí đăng ký kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này và mức thu đối với cá nhân, nhóm cá nhân được áp dụng theo mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

·     Ngày có hiệu lực: 11/11/2017

            QUY ĐỊNH MỚI VỀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT.

·     Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, có hiệu lực từ ngày 04/11/2017

          Theo đó thành viên Hội đồng phối hợp cấp tỉnh, cấp huyện có sự thay đổi, cụ thể:
Ủy viên hội đồng là lãnh đạo cơ quan công an, cơ quan quân sự, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Đài phát thanh và truyền hình.
Mời lãnh đạo các cơ quan, tổ chức: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự, Tuyên giáo, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ CHí Minh, Hội Luật gia, Hiệp hội doanh nghiệp làm ủy viên Hội đồng. Đối với địa phương có đường biên giới thì mời đại diện lãnh đạo cơ quan Bộ đội biên phòng làm Ủy viên Hội đồng.
Đối với Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh mời đại diện lãnh đạo Hội Luật sư tham gia ủy viên hội đồng.
           So với Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg thì Quyết định 42/2017/QĐ-TTg mở rộng thành phần, không chỉ giới hạn một số cơ quan chuyên môn mà đã mở rộng tất cả các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện là Ủy viên hội đồng, bổ sung thêm các cơ quan Tư pháp ở địa phương (Viện Kiểm sát, Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự), Bộ đội biên phòng.

·     Ngày có hiệu lực: 4/11/2017

 

 

Nguồn: Chinhphu.vn

 

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục