Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Friday, July 1, 2022
 
BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 02/2017
 
2017-04-17 10:10:37

 

STT

Nội dung

1.     

Nghị định của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

2.     

Nghị định của Chính phủ quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí

3.     

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước

4.     

Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

5.     

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025”

6.     

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025

7.     

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016- 2020

8.     

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

9.     

Thông tư của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện

10.  

Quyết định của Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển Điện lực về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển Điện lực

11.  

Quyết định của Bộ Công Thương về ban hành Quy chế làm việc của Bộ Công Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM VÀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG KHOẢN 4

ĐIỀU 4  NGHỊ ĐỊNH 2009/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ

THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

· Nghị định số 10/2017/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 2009/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

 

 Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định này là về huy động vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Theo đó, EVN được quyền huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đáp ứng nhu càu vốn của mình và phải tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn huy động, hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi vay cho chủ nợ mà EVN đã cam kết. Việc huy động vốn của EVN phải đảm bảo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của EVN tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn không vượt quá 03 lần; đặc biệt, EVN không được huy động vốn để đầu tư vào các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, bất động sản, tài chính.

  Bên cạnh đó, Nghị định cũng sửa đổi phương thức kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng của các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc EVN và hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện thuộc EVN. Theo đó, các công ty nêu trên thực hiện khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế đối với hoạt động sản xuất điện tại địa phương nơi đóng trụ sở công ty. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất điện được xác định bằng sản lượng điện nhân với giá tính thuế nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng (10%) trừ đi số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Trong đó, giá tính thuế giá trị gia tăng đối với điện của các công ty nêu trên là giá bán điện cho khách hàng ghi trên hóa đơn theo hợp đồng mua bán điện…

 

· Ngày ban hành: 09/02/2017

· Ngày có hiệu lực: 01/04/2017

 

 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ LƯU CHIỂU
ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH BÁO NÓI, BÁO HÌNH
VÀ BÁO ĐIỆN TỬ ĐỘC LẬP VỚI CƠ QUAN BÁO CHÍ

 

· Nghị định số 08/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí.

 

           Theo Nghị định số 08/2017/NĐ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử.

           Về thời gian lưu giữ tác phẩm báo chí được lưu chiểu điện tử, Nghị định quy định báo nói, báo hình phải được lưu giữ nguyên trạng tối thiểu 06 tháng kể từ ngày được phát sóng lần đầu; đối với báo điện tử, thời gian lưu trữ nguyên trạng ít nhất là 12 tháng kể từ ngày đăng tải lần đầu.

           Tác phẩm báo chí lưu chiểu điện tử được sử dụng để phục vụ công tác quản lý Nhà nước về báo chí, gồm: Đánh giá; Nhận xét về nội dung thông tin theo chuyên đề, sự kiện; Cho các cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu. Bên cạnh đó, các tác phẩm báo chí lưu chiểu điện tử cũng được sử dụng làm căn cứ để xử lý trong trường hợp tác phẩm có nội dung sai phạm.

 

· Ngày ban hành:  08/02/2017

· Ngày có hiệu lực: 30/03/2017

 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

 

· Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước.

 

Đây là nội dung được nêu tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước do Chính phủ ban hành ngày 09/02/2017.

           Theo đó, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải công bố các thông tin về Họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ email của người phát ngôn bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước.

           Cũng theo Nghị định, hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí bao gồm: Tổ chức họp báo; Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc trang mạng xã hội chính thức của cơ quan hành chính Nhà nước; Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của báo chí; Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử; Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu; Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí..

 

· Ngày ban hành:  09/02/2017

· Ngày có hiệu lực: 30/03/2017

 

NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN 4 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, NGĂN CHẶN ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG NHỮNG BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN” ‘TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ

 

· Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          Tại Nghị quyết, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành và đơn vị liên quan triển khai thực hiện đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch; kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới chính sách tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện chính sách nhà ở nhằm tạo động lực cho cán bộ, công chức theo hướng nhiều chủ thể tham gia, hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách Nhà nước.

           Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải trình và giám sát việc tăng giảm tài sản của cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt, cơ quan đề xuất đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải tiến hành thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai theo quy định….

 

· Ngày ban hành: 08/02/2017

· Ngày có hiệu lực: 08/02/2017

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM ĐẾN 2025

 

· Quyết định số 192/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025.

Ngày 13/2/2017, Văn phòng Chính phủ đã ban hành quyết định số 192/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025 với mục tiêu đến năm 2015, ngành công nghiệp môi trường trở thành một ngành kinh tế có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế, cơ bản đáp ứng nhu cầu về bảo vệ môi trường trong nước; từng bước tiến tới xuất khẩu các công nghệ, thiết bị, dịch vụ và sản phẩm bảo vệ môi trường có lợi thế cạnh tranh.

Phát triển sản xuất thiết bị và sản phẩm đáp ứng cơ bản nhu cầu bảo vệ môi trường trong nước, từng bước tiến tới xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế và năng lực cạnh tranh; năng lực sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 40-50% thiết bị sản xuất năng lượng tái tạo; 60-70% thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả; 20-30% thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng tái tạo….

 

· Ngày ban hành:  13/02/2017

· Ngày có hiệu lực: 13/02/2017

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2016-2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025

 

· Quyết định số 168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2016 - 2018, sẽ thực hiện cổ phần hóa các Tổng công ty Phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin); các Tổng công ty Phát điện tiếp tục trực thuộc các Tập đoàn và do các Tập đoàn nắm giữ ít nhất 51% cổ phần; xây dựng Đề án chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận hành hệ thống điện và thị trường điện, hạch toán độc lập trong EVN; từng bước tách bạch chi phí phân phối điện và bán lẻ điện của Tổng công ty Điện lực.

            Giai đoạn từ năm 2019 - 2020, sẽ đưa các nhà máy điện đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT (nhà máy điện BOT) tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh; chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận hành hệ thống điện và thị trường điện, có tư cách pháp nhân và hạch toán độc lập trong EVN, hoàn thành trước khi thị trường bán buôn điện cạnh tranh chính thức vận hành…

 

· Ngày ban hành:  07/02/2017

· Ngày có hiệu lực: 07/02/2017

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC VÀ DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN  SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2016-2020

  · Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước, và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.

 

           Theo đó, từ ngày 15/02/2017, Nhà nước sẽ nắm giữ 100% vốn điều lệ tại các doanh nghiệp hoạt động trong 11 ngành, lĩnh vực thay vì 16 ngành, lĩnh vực như trước. Trong đó, có 01 dịch vụ được bổ sung (dịch vụ lưu không, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn) và 06 ngành, lĩnh vực bị loại bỏ khỏi Danh mục; Những doanh nghiệp thành viên có vai trò chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển, nắm giữ các bí quyết kinh doanh, công nghệ mà tập đoàn, tổng công ty Nhà nước cần thiết phải nắm giữ 100% vốn để thực hiện các nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh chính được giao.

            Cũng từ ngày 15/02/2017, Nhà nước sẽnắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ với doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa hoạt động trong 08 lĩnh vực, trong đó có: Sản xuất hóa chất cơ bản; Vận chuyển hàng không; Kinh doanh bán lẻ điện; Cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng…

 

· Ngày ban hành:  28/12/2016

· Ngày có hiệu lực: 15/02/2017

 

CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020

 

· Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

 

Đây là một trong những nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đề ra cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các đơn vị liên quan tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

           Tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp trong quý II/2017 theo hướng mở rộng thêm các phương thức thoái vốn khác như đấu giá thông thường hoặc bán cả lô toàn bộ phần vốn Nhà nước tại công ty đại chúng niêm yết nhưng không thấp hơn biên độ giá giao dịch tại thời điểm bán, bổ sung quy định về việc xác định giá khởi điểm đối với phần vốn Nhà nước trước khi tổ chức bán theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán. Trong quý I/2017, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, 189/2013/NĐ-CP và 116/2015/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; trong đó, quy định nâng cao chất lượng và trách nhiệm của tổ chức tư vấn trong việc xác định vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp để cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước; có cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược, bổ sung tiêu chí gắn với trách nhiệm và chế tài bảo đảm thực hiện cam kết đối với cổ đông chiến lược…

            Các Bộ, ngành, địa phương phải có cơ chế phù hợp để thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực, giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước xuống mức đủ để thay đổi quản trị doanh nghiệp; xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho từng doanh nghiệp; nghiên cứu, xác định giá trị thương hiệu vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa…

 

· Ngày ban hành:  02/02/2017

· Ngày có hiệu lực: 02/02/2017

 

 

THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TRÌNH TỰ LẬP THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT GIÁ TRUYỀN TẢI ĐIỆN

 

 

· Thông tư số 02/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện.

Thông tư này áp dụng đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, Công ty mua bán điện, các Tổng công ty Điện lực và khách hàng mua điện trực tiếp từ lưới truyền tải điện.

             Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm trình hồ sơ giá truyền tải điện năm 2017 theo quy định tại Thông tư này.

 

· Ngày ban hành:  10/02/2017

· Ngày có hiệu lực: 27/03/2017

· Thay thế: Thông tư số 04/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010; Thông tư số 03/2012/TT-BCT ngày 19/01/2012 của Bộ Công Thương

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN  ĐIỆN LỰC VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

 

 

 · Quyết định số 29/QĐ-BCĐQGĐL của Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển Điện lực về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển Điện lực.

Theo đó, Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển Điện lực có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án nguồn và lưới điện trong Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các dự án cấp bách; đồng thời chỉ đạo việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở nhập khẩu than, khí thiên nhiên hóa lỏng; công tác đàm phán hợp đồng nhập khẩu năng lượng sơ cấp cho phát điện và chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các chủ trương chính sách về mua bán điện với nước ngoài và phát triển năng lượng tái tạo…

.

· Ngày ban hành:  25/01/2017

· Ngày có hiệu lực: 25/01/2017

 

  

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ  BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

 

· Quyết định số 244/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về ban hành quy chế làm việc của Bộ Công Thương

Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc, chế độ trách nhiệm; quan hệ công tác; cách thức, quy trình giải quyết của Bộ Công Thương.

            Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; các tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Bộ.

 

· Ngày ban hành:  24/01/2017

· Ngày có hiệu lực: 24/01/2017

 

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục