Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Friday, July 1, 2022
 
Văn bản pháp luật về hóa đơn điện tử
 
2015-03-13 17:09:17

1.  Luật Giao dịch điện tử 2005.

 

2.  Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

 

3.  Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.


4. 
Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ.  


5. 
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ, quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.


6.
 
Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính phủ về thương mại điện tử.


7.
 
Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.


8.
 
Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

9.  Văn bản 2415/TCT-DNL ngày 13 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục thuế v/v hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử.

 

10. Văn bản số 1137/TCT-DNL ngày 30/3/2012 của Tổng cục Thuế v/v hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện hóa đơn điện tử. 

 

11. Văn bản số 1459/EVN-KD ngày 23/04/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai áp dụng Hoá đơn điện tử.

 
Danh Mục