Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Friday, November 16, 2018
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 96
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Cẩm Khê
1 7h30 : 14/07/20189h0 : 14/07/2018Khác : ép lại đầu cốt tiếp địa CSVTT Sông Thao 5Khu 6, 7, 11 TBA sông thao 5 : 112PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
2 5h0 : 14/07/201811h0 : 14/07/2018Khác : hoán đổi MBA cho TBA tam sơn 4Văn Khúc 1TBA văn khúc 1 : 246PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
3 5h0 : 14/07/201811h0 : 14/07/2018Khác : Hoán đổi MBATam Sơn 4toàn bộ phụ tải sau TBA Tam Sơn 4 : 330PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
4 5h0 : 14/07/201811h0 : 14/07/2018Khác : luân chuyển MBA từ sơn tình 2 về TBA văn khúc 1Sơn Tình 2KHu 7,8,9,10 xã sơn tình TBA 2 : 377PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
5 7h0 : 13/07/20188h0 : 13/07/2018Khác : ép lại tiếp địa dòng CSV Vệ SCNTùng Khê 2TBA tùng khê 2 : 68PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
6 8h30 : 13/07/201810h0 : 13/07/2018Khác : ép lại đầu cốt tiếp địa dồng CSVTiên Lương 6TBA tiên lương 6 : 71PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
7 8h30 : 12/07/201810h0 : 12/07/2018Khác : thay khóa hãm cáp bị vỡ cột 6B8LỘ Blộ B phượng vỹ 1 : 314PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
8 6h0 : 12/07/20188h0 : 12/07/2018Khác : thay khóa hãm cáp bị vỡ cột 7ALỘ Alộ A phượng vỹ 2 : 145PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
9 6h0 : 11/07/201810h0 : 11/07/2018Khác : chuyển hòm công towtuwf cột gũ sang cột mới 6A5 đến 6A10LỘ ALộ A đồng lương 3 : 375PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
10 6h30 : 10/07/20188h15 : 10/07/2018Thay công tơ định kỳ : thay TI Định kỳ đầu cực MBATBA Cty TNHH XD Trung ThuTBA Công Ty Trung Thu : 1PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
11 8h30 : 10/07/201810h0 : 10/07/2018Thay công tơ định kỳ : thay TI điịnh kỳ đầu cực MBATrạm kinh doanh cả thể Phạm Kiều VânTBA Kiều vân : 1PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
12 10h15 : 10/07/201811h30 : 10/07/2018Thay công tơ định kỳ : thay TI định kỳ đầu cực MBATrạm Bơm Yên DưỡngTBA bơm yên dưỡng 250KVA-35/0,4KV : 1PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
13 7h0 : 10/07/20188h0 : 10/07/2018Thí nghiệm định kỳ : thay AB -T do TNĐK không đạtHiền Đa 3TBA hiền đa 3 : 114PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
14 8h30 : 10/07/201810h0 : 10/07/2018Thí nghiệm định kỳ : Thay AB-T do TNĐK không đạtHiền Đa 2TBA hiền đa 2 : 106PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
15 6h0 : 10/07/201810h0 : 10/07/2018Khác : chuyển dây dẫn hòm công tơ từ lưới cũ sang lpwowis mới cột 17Alộ A- TBA Hương lung 2---TBA Hương Lung 2lộ A hương lung 2 : 33PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
16 6h0 : 10/07/201810h0 : 10/07/2018Khác : căng dây lấy độ võng cột 21A đến 25ALỘ Alộ A quyết tiến 1 : 396PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
17 8h30 : 04/07/201810h0 : 04/07/2018Khác : thay AB -T phù hợp với công xuất MBAPhú Khê 3TBA phú khê 3 : 205PA02CKĐiện Lực Cẩm Khê
Điện Lực Đoan Hùng
18 6h0 : 11/07/201810h30 : 11/07/2018Khác : Thay MBA có cách điện thấpCầu dao nhánh rẽ Tiêu Sơn 5Thôn 4 -Xã Tiêu Sơn : 423PA02DHĐiện Lực Đoan Hùng
19 6h0 : 10/07/20189h30 : 10/07/2018Khác : ĐLĐH hoán đổi MBAĐại Nghĩa 3 (KFW)Thôn 1 Xã Đại Nghĩa : 178PA02DHĐiện Lực Đoan Hùng
20 6h0 : 10/07/20189h30 : 10/07/2018Khác : ĐLĐH hoán đổi MBAĐại Nghĩa 2Thôn 2- Xã Đại Nghĩa : 295PA02DHĐiện Lực Đoan Hùng
Điện Lực Hạ Hoà
21 6h30 : 13/07/201816h0 : 13/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Chuyển hòm công tơ sang cột mới dựngLỘ B---PHUONG VIEN 1Khu 1 xã Phương Viên : 120PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
22 14h0 : 12/07/201817h0 : 12/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Chuyển dây, công tơ từ cột cũ sang cột mới dựng cột 7BC, 8BC, 9BCLỘ B---Chân Lao 1Khu 10 xã Vĩnh Chân : 194PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
23 6h30 : 12/07/201816h0 : 12/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Chuyển hòm công tơ sang cột mới dựngLỘ B---PHUONG VIEN 1Khu 1 xã Phương Viên : 120PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
24 8h0 : 11/07/20189h30 : 11/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay khóa néo cáp bị vỡ tại cột 19C, xử lý tiếp xúc trên ĐZ 0,4kVLỘ C---Đại Phạm 4Khu 17 xã Đại Phạm : 105PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
25 7h0 : 11/07/20188h0 : 11/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay khóa néo cáp bị vỡ tại cột 19C, xử lý tiếp xúc trên ĐZ 0,4kVLỘ A---Đại Phạm 4Khu 17 xã Đại Phạm : 57PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
26 6h30 : 11/07/201816h0 : 11/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Chuyển hòm công tơ sang cột mới dựngLỘ B---PHUONG VIEN 1Khu 1 xã Phương Viên : 120PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
27 7h0 : 10/07/20189h0 : 10/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay khóa néo cáp bị vỡ tại cột 18A, xử lý tiếp xúc trên ĐZ 0,4kVLỘ B---Trạm quân khê 1Phụ tải trên ĐZ 0,4kV lô : 128PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
28 7h0 : 10/07/201810h0 : 10/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay khóa néo cáp bị vỡ tại cột 18A, xử lý tiếp xúc trên ĐZ 0,4kVĐộng Lâm 2toàn bộ phụ tải sau TBA Động Lâm 2 mất điện : 212PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
29 10h0 : 10/07/201811h30 : 10/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay khóa néo cáp bị vỡ tại cột 4B, xử lý tiếp xúc trên ĐZ 0,4kVQuân Khê 4Tất cả phụ tải sau TBA Quân Khê 4 : 37PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
30 6h30 : 10/07/201816h0 : 10/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Chuyển hòm công tơ sang cột mới dựngPhương Viên 1Khu 4,5 xã Phương Viên : 189PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
31 9h0 : 10/07/201811h0 : 10/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Chuyển dây, công tơ từ cột cũ sang cột mới dựng ( cột 5B)LỘ B---trạm lâm lợi 1Khu 4, 5 xã Lâm Lợi : 167PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
32 14h0 : 10/07/201816h0 : 10/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay khóa néo cáp bị vỡ tại cột 4A, xử lý tiếp xúc trên ĐZ 0,4kVLỘ A---Bình Kiệm Quân KhêKhu Bình Kiệm xã Quân Khê : 76PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
33 6h30 : 10/07/201816h0 : 10/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Chuyển hòm công tơ sang cột mới dựngLỘ A---Phương Viên 9Khu 2 xã Phương Viên : 83PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
34 8h0 : 10/07/201810h0 : 10/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay khóa néo cáp bị vỡ tại cột 7A, xử lý tiếp xúc trên ĐZ 0,4kVLỘ A---Trạm quân khê 2Toàn bộ phụ tải lộ A sau TBA Quân Khê 2 : 90PA02HHĐiện Lực Hạ Hoà
Điện Lực Lâm Thao
35 11h30 : 15/07/201812h0 : 15/07/2018Cắt điện theo yêu cầu của khách hàng : Đóng không điện DCL373-7/64Lộ 373 E4.6 sau RECLOSER 373/36TT Lâm Thao Xã Sơn Vy , Xã Kinh Kệ , Xã Bản Nguyên , Xã Tứ Xã,Xã Sơn Dương,Xã Hợp Hải Huyện Lâm Thao : 6662PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
36 7h0 : 15/07/201811h30 : 15/07/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳCông ty TNHH BETHEL Quốc TếXã Hợp Hải -Lâm Thao : 1PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
37 5h0 : 15/07/20185h30 : 15/07/2018Cắt điện theo yêu cầu của khách hàng : Cắt không điện DCL 373-7/64Lộ 373 E4.6 sau RECLOSER 373/36Xã Sơn Vy , xã Kinh Kệ , xã Hợp Hải huyện Lâm Thao : 6662PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
38 5h0 : 15/07/201812h0 : 15/07/2018Cắt điện theo yêu cầu của khách hàng : Đấu nối TBA Hợp Hải 4DCL 373-7/64 lộ 373 E 4.6 đến MC 371 TG Cổ TiếtXã Hợp Hải.TT Lâm Thao- Huyện Lâm Thao : 8PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
39 8h45 : 10/07/20189h50 : 10/07/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳPha DKhu 4 Sơn Vi : 4PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
40 7h0 : 10/07/20188h30 : 10/07/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳHộ Cá thể Nguyễn Thị Dung LộcKhu 5 Bản Nguyên : 1PA02LTĐiện Lực Lâm Thao
Điện Lực Phù Ninh
41 4h0 : 15/07/20185h30 : 15/07/2018Khác : Để ĐL Thanh Ba công tácLộ 379-E4.5 Đồng Xuân đi Liên Hoa-Trạm Thản-Phú MỹToàn bộ xã Liên Hoa, Phú Mỹ, Lệ Mỹ, Trạm Thản, một phần xã Trung Giáp, Bảo Thanh : 5426PA02PNĐiện Lực Phù Ninh
42 11h0 : 15/07/201812h30 : 15/07/2018Khác : Để ĐL Thanh Ba công tácLộ 379-E4.5 Đồng Xuân đi Liên Hoa-Trạm Thản-Phú MỹToàn bộ xã Liên Hoa, Phú Mỹ, Lệ Mỹ, Trạm Thản, một phần xã Trung Giáp, Bảo Thanh : 5426PA02PNĐiện Lực Phù Ninh
43 5h0 : 14/07/201810h0 : 14/07/2018Khác : kéo thay dây từ cột 7C đến cột 7C5Lộ C---An Đạo 3 (REII)Một phần xã An Đạo : 60PA02PNĐiện Lực Phù Ninh
44 5h0 : 13/07/20189h0 : 13/07/2018Khác : Thay cáp xuất tuyến 0,4kV lộ A. VSCN, Xử lý tiếp xúc tại tủ 0,4kVTrạm Động Lựckhu Động Lực-thị trấn Phong Châu : 337PA02PNĐiện Lực Phù Ninh
45 5h0 : 13/07/201810h0 : 13/07/2018Khác : Kéo dây tăng cường từ cột 30B đến 30B6Kim Đức 7Khu 10, xã Kim Đức : 5PA02PNĐiện Lực Phù Ninh
46 4h30 : 11/07/20187h0 : 11/07/2018Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : ĐLPN cho phép đấu nối TBA mới vào lướiĐZ372-E4.7xã Phú Hộ, Khải Xuân, Hà Lộc,Tiên Phú. Khu công nhân Công ty Z121. : 3695PA02PNĐiện Lực Phù Ninh
47 6h30 : 11/07/20187h0 : 11/07/2018Khác : Để đổi phương thức cấp điệnLộ 373-E4.10Xã Phù Ninh : 523PA02PNĐiện Lực Phù Ninh
Điện Lực TX Phú Thọ
48 5h0 : 11/07/20188h0 : 11/07/2018Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Đấu nối TBA CTCP Bê tông tuổi trẻ và bảo dưỡng DCL 372-7/44lộ 372 E 4.7Khu vực phường Trường Thịnh, xã Văn Lung, xã Hà Thạch - TX Phú Thọ - Phú Thọ : 4299PA02PTĐiện Lực TX Phú Thọ
Điện Lực Tân Sơn
49 8h30 : 13/07/201811h30 : 13/07/2018Sửa chữa thường xuyên : THU HỒI DÂY CŨLỘ B---Văn Luông 7LUÔNG : 4PA02TAĐiện Lực Tân Sơn
50 8h0 : 12/07/201811h0 : 12/07/2018Sửa chữa thường xuyên : CÂN ĐẢO PHALộ -B---Tân Phú 1XÓM CÁ : 108PA02TAĐiện Lực Tân Sơn
51 8h30 : 11/07/201811h30 : 11/07/2018Sửa chữa thường xuyên : CÂN ĐẢO PHALộ -A---Long Cốc 2xóm măng xã long cốc : 247PA02TAĐiện Lực Tân Sơn
52 8h30 : 10/07/201811h30 : 10/07/2018Khác : Cân đảo pha lộ A đz 0,4 KVLộ -A---Long Cốc 1xóm bông xã long cốc : 139PA02TAĐiện Lực Tân Sơn
53 8h30 : 09/07/201810h0 : 09/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Lắp bổ xung AB lộ A,lộ CThu Ngạc 3Xóm Côm xã Thu Ngạc : 305PA02TAĐiện Lực Tân Sơn
Điện lực Thanh ba
54 4h0 : 15/07/20185h30 : 15/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Tách lèo cột 29 đường trục phục vụ công tácMÁY CẮT 379E4.5các xã: Thái Ninh, Đông Lĩnh, Đại An, Năng Yên, Quảng Nạp : 3183PA02TBĐiện lực Thanh ba
55 4h0 : 15/07/201812h30 : 15/07/2018Sửa chữa thường xuyên : ĐL Cho phép B thi công kéo dây, lấy độ võng từ cột 25 đến cột 27DCL (tách lèo)Xã Đông Lĩnh, khu 3, khu 10 thị trấn Thanh Ba : 1339PA02TBĐiện lực Thanh ba
56 11h0 : 15/07/201812h30 : 15/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Đấu lại lèo cột 29 sau khi công tácMÁY CẮT 379E4.5các xã: Thái Ninh, Đông Lĩnh, Đại An, Năng Yên, Quảng Nạp : 3183PA02TBĐiện lực Thanh ba
57 15h0 : 15/07/201816h30 : 15/07/2018Sửa chữa thường xuyên : *Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha, chặt tỉa cây mở mở rộng hành lang lộ ALỘ A---Năng yên 3Khu 1,2 - Xã Năng Yên : 112PA02TBĐiện lực Thanh ba
58 14h0 : 15/07/201814h45 : 15/07/2018Sửa chữa thường xuyên : *Thay đế chống sét van bị hỏngNăng yên 3Khu 6,7 : 237PA02TBĐiện lực Thanh ba
59 9h0 : 15/07/201811h0 : 15/07/2018Sửa chữa thường xuyên : *Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha, chặt tỉa cây mở mở rộng hành langlộ B---Năng yên 2Khu 2,3 xã Năng Yên : 71PA02TBĐiện lực Thanh ba
60 6h0 : 15/07/20188h45 : 15/07/2018Sửa chữa thường xuyên : *Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha, chặt tỉa cây mở mở rộng hành langNăng yên 1Khu 1 xã Năng Yên : 236PA02TBĐiện lực Thanh ba
61 9h0 : 15/07/201811h0 : 15/07/2018Sửa chữa thường xuyên : *Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha, chặt tỉa cây mở mở rộng hành langlộ A---Năng yên 2Khu 2 xã Năng Yên : 25PA02TBĐiện lực Thanh ba
62 6h0 : 14/07/201811h0 : 14/07/2018Sửa chữa thường xuyên : *Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha, chặt tỉa cây mở mở rộng hành langlộ A---Trạm Viện ChèKhu 8 TT Thanh Ba : 89PA02TBĐiện lực Thanh ba
63 6h30 : 14/07/201811h0 : 14/07/2018Sửa chữa thường xuyên : *Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha, chặt tỉa cây mở mở rộng hành langlộ C---Đại An 1khu 4,5 xã Đại An : 140PA02TBĐiện lực Thanh ba
64 14h0 : 14/07/201816h0 : 14/07/2018Sửa chữa thường xuyên : *Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha, chặt tỉa cây mở mở rộng hành langlộ C---Trạm Viện Chèmột phần khu 12 TT Thanh Ba : 147PA02TBĐiện lực Thanh ba
65 6h0 : 14/07/201811h0 : 14/07/2018Sửa chữa thường xuyên : *Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha, chặt tỉa cây mở mở rộng hành langlộ B---Trạm Viện Chèmột phần Khu 5 TT Thanh Ba : 32PA02TBĐiện lực Thanh ba
66 6h0 : 13/07/201810h0 : 13/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc cân đảo pha chặt cây phát tuyến mở rộng hành langlộ A---TBA TT Thanh Ba 4Khu 11 ,12 thị trấn Thanh Ba : 149PA02TBĐiện lực Thanh ba
67 14h0 : 13/07/201816h0 : 13/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc cân đảo pha chặt cây phát tuyến mở rộng hành langlộ C---TBA TT Thanh Ba 4Khu 8,9,12 TT Thanh Ba : 158PA02TBĐiện lực Thanh ba
68 6h30 : 13/07/201811h0 : 13/07/2018Sửa chữa thường xuyên : *Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha, chặt tỉa cây mở mở rộng hành langlộ A---Yên Nội 1Khu 5 xã Yên Nội : 154PA02TBĐiện lực Thanh ba
69 14h0 : 13/07/201816h0 : 13/07/2018Sửa chữa thường xuyên : *Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha, chặt tỉa cây mở mở rộng hành langlộ B---Yên Nội 1Khu 2 xã Yên Nội : 164PA02TBĐiện lực Thanh ba
70 6h30 : 13/07/201811h0 : 13/07/2018Sửa chữa thường xuyên : *Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha, chặt tỉa cây mở mở rộng hành langLộ B---Quảng nạp 2Khu 3 xã Quảng Nạp : 68PA02TBĐiện lực Thanh ba
71 6h30 : 13/07/201811h0 : 13/07/2018Sửa chữa thường xuyên : *Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha, chặt tỉa cây mở mở rộng hành langLộ A---Quảng nạp 2Khu 4,5 xã Quảng Nạp : 136PA02TBĐiện lực Thanh ba
72 14h0 : 13/07/201816h0 : 13/07/2018Sửa chữa thường xuyên : *Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha, chặt tỉa cây mở mở rộng hành langlộ C---Yên Nội 1Khu 3 xã Yên Nội 1 : 68PA02TBĐiện lực Thanh ba
73 14h0 : 13/07/201816h0 : 13/07/2018Sửa chữa thường xuyên : *Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha, chặt tỉa cây mở mở rộng hành langLộ A---Quảng nạp 1khu 4 xã quảng nạp : 113PA02TBĐiện lực Thanh ba
74 14h0 : 13/07/201816h0 : 13/07/2018Sửa chữa thường xuyên : *Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha, chặt tỉa cây mở mở rộng hành langLộ B---Quảng nạp 1Khu 3 xã quảng Nạp : 60PA02TBĐiện lực Thanh ba
75 14h0 : 12/07/201816h0 : 12/07/2018Sửa chữa thường xuyên : *Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha, chặt tỉa cây mở mở rộng hành langlộ B---Vân Lĩnh 1khu 5 Xã Vân Lĩnh : 187PA02TBĐiện lực Thanh ba
76 6h0 : 12/07/201810h0 : 12/07/2018Sửa chữa thường xuyên : *Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha, chặt tỉa cây mở mở rộng hành langLộ A---Hố Nụkhu 1 TT Thanh Ba : 109PA02TBĐiện lực Thanh ba
77 14h0 : 12/07/201816h0 : 12/07/2018Sửa chữa thường xuyên : *Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha, chặt tỉa cây mở mở rộng hành langlộ A---Vân Lĩnh 1Khu 1,2 - xã Vân Lĩnh : 298PA02TBĐiện lực Thanh ba
78 14h0 : 12/07/201816h0 : 12/07/2018Sửa chữa thường xuyên : *Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha, chặt tỉa cây mở mở rộng hành langlộ B---Vân Lĩnh 2Khu 3 xã Vân Lĩnh : 27PA02TBĐiện lực Thanh ba
79 14h0 : 12/07/201816h0 : 12/07/2018Sửa chữa thường xuyên : *Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha, chặt tỉa cây mở mở rộng hành langlộ A---Vân Lĩnh 2Khu 5,6 Vân Lĩnh : 148PA02TBĐiện lực Thanh ba
80 14h0 : 12/07/201816h0 : 12/07/2018Sửa chữa thường xuyên : *Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha, chặt tỉa cây mở mở rộng hành langLộ B---Hố NụKhu 1 thị trấn Thanh Ba : 30PA02TBĐiện lực Thanh ba
81 5h0 : 11/07/201812h0 : 11/07/2018Công tác kế hoạch Khác : cắt điện giảm tải do tách T2E4.9DZ 373 E4.9Một phần thị trấn Thanh Ba gồm các TBA Thanh Ba 1,3,4, Hố Nụ, Viện Chè : 2107PA02TBĐiện lực Thanh ba
82 5h0 : 11/07/201812h0 : 11/07/2018Công tác kế hoạch Khác : cắt điện giảm tải do tách T2E4.9DZ 375E4.9TT Thanh Ba ( TBA Thanh Ba 2,8,10,12 ) : 1642PA02TBĐiện lực Thanh ba
83 6h0 : 11/07/201811h0 : 11/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc cân đảo pha chặt cây phát tuyến mở rộng hành langlộ C---Thanh Ba 8Khu 6 - TT Thanh Ba : 171PA02TBĐiện lực Thanh ba
84 6h0 : 11/07/201810h0 : 11/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc cân đảo pha chặt cây phát tuyến mở rộng hành langlộ B---Thanh Ba 8Khu 4 - TT Thanh Ba : 77PA02TBĐiện lực Thanh ba
85 4h0 : 11/07/201812h0 : 11/07/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ năm 2018 các thiết bị thuộc ngăn lộ 172, 132, MBAT2, 332, thanh cái C32 (không thực hiện TI312, DCL112-1)Lộ 372-E4.9Xã : Ninh Dân , Đông Thành , Thanh Xá , Hoàng Cương , Chí Tiên : 3326PA02TBĐiện lực Thanh ba
86 14h0 : 11/07/201816h0 : 11/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc cân đảo pha chặt cây phát tuyến mở rộng hành langlộ A---Thanh Ba 8Khu 4,8 - TT Thanh Ba và khu 2,4 xã đồng xuân : 175PA02TBĐiện lực Thanh ba
Điện Lực Thanh Sơn
87 7h0 : 13/07/20188h0 : 13/07/2018Khác : "Cân đảo pha, xử lý tiếp xúc đường dây hạ thế. Vệ sinh công nghiệp TBA "TBA Thanh Sơn 7KHU nghĩa trang (phố Vàng) : 208PA02TSĐiện Lực Thanh Sơn
88 8h30 : 13/07/20189h30 : 13/07/2018Khác : "Cân đảo pha, xử lý tiếp xúc đường dây hạ thế. Vệ sinh công nghiệp TBA "Thanh sơn 4Khu Nhà Máy Nước : 118PA02TSĐiện Lực Thanh Sơn
89 8h0 : 12/07/20189h0 : 12/07/2018Khác : "Cân đảo pha, xử lý tiếp xúc đường dây hạ thế. Vệ sinh công nghiệp TBA "TBA Võ Miếu 3Toàn bộ khách hàng sau TBA Võ Miếu 3 : 289PA02TSĐiện Lực Thanh Sơn
90 9h30 : 12/07/201810h30 : 12/07/2018Khác : "Cân đảo pha, xử lý tiếp xúc đường dây hạ thế. Vệ sinh công nghiệp TBA "TBA Võ Miếu 8Toàn bộ khách hàng sau TBA Võ Miếu 8. : 195PA02TSĐiện Lực Thanh Sơn
91 8h0 : 11/07/20189h0 : 11/07/2018Khác : "Cân đảo pha, xử lý tiếp xúc đường dây hạ thế. Vệ sinh công nghiệp TBA "TBA Yên Lãng 4Toàn bộ KH sau TBA Yên Lãng 4 : 165PA02TSĐiện Lực Thanh Sơn
92 9h30 : 11/07/201810h30 : 11/07/2018Khác : "Cân đảo pha, xử lý tiếp xúc đường dây hạ thế. Vệ sinh công nghiệp TBA "Tân Lập 2Toàn bộ KH sau TBA Tân Lập 2 : 342PA02TSĐiện Lực Thanh Sơn
93 7h30 : 10/07/20188h30 : 10/07/2018Khác : "Cân đảo pha, xử lý tiếp xúc đường dây hạ thế. Vệ sinh công nghiệp TBA "TBA Địch Quả 6KHU 6 : 132PA02TSĐiện Lực Thanh Sơn
94 9h0 : 10/07/201810h0 : 10/07/2018Khác : Cân đảo pha, xử lý tiếp xúc đường dây hạ thế. Vệ sinh công nghiệp TBATBA Sơn Hùng 3 237PA02TSĐiện Lực Thanh Sơn
Điện Lực TP Việt trì
95 5h0 : 15/07/20185h15 : 15/07/2018Cắt điện theo yêu cầu của khách hàng : Cắt không điện DCLPT 371-7/4B HC phục vụ cty CP May sửa chữa bảo dưỡng thiết bịLỘ 371phường tiên cát-thọ sơn-minh nông : 1404PA02VTĐiện Lực TP Việt trì
96 5h0 : 15/07/20188h0 : 15/07/2018Cắt điện theo yêu cầu của khách hàng : Phục vụ CTY CP May Vĩnh Phú bảo dưỡng thiết bịLỘ 372phường tiên cát- thọ sơn- minh nông : 2986PA02VTĐiện Lực TP Việt trì
Danh Mục