Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Wednesday, May 12, 2021
 
BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 01/2017
 
2017-03-29 10:47:52

 

STT

Nội dung

1.       

Nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

2.       

Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

3.       

Thông tư của Bộ lao động thương binh và xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

4.       

Thông tư của Bộ Công Thương về quy định hệ thống điện truyền tải

5.       

Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính

6.       

Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cáo về việc ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH

CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KẾ TOÁN

 

· Nghị định số 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ vềviệc quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Trong đó, Nghị định quy định sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính tháng, quý, năm của đơn vị kế toán, báo cáo quyết toán, báo cáo tự kiểm tra về kế toán, biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán lưu trữ và các tài liệu khác sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính; Tài liệu kế toán liên quan đến thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, báo cáo kết quả kiểm kê và đánh giá tài sản của doanh nghiệp… phải được lưu trữ tối thiểu 10 năm. Đối với chứng từ kế toán khác như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho không lưu trong tập tài liệu kế toán của bộ phận kế toán và phải được lưu giữ tối thiểu là 05 năm.

          Một nội dung chú ý khác của Nghị định này là quy định trong thời hạn 24 tháng, kể từ 01/01/2017, người được bố trí là phụ trách kế toán trước ngày 1/1/2017 phải đảm bảo có chứng chỉ kế toán trưởng...

 

· Ngày ban hành:  30/12/2016

· Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

 

 

 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

 MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

 

· Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ vềviệc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai

Theo đó, thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là tối đa 15 ngày thay vì 30 ngày như trước.

            Cũng từ ngày 03/03/2017 này, thời gian thực hiện nhiều thủ tục về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận cũng được rút ngắn đáng kể. Cụ thể, giảm từ tối đa 20 ngày xuống còn 15 ngày với thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất; tách thửa, hợp thửa đất, thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý. Giảm từ tối đa 15 ngày xuống còn 10 ngày với thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính; đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, vợ, chồng, nhóm người sử dụng đất. Tương tự, thời gian thực hiện thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sẽ giảm từ 05 ngày xuống còn 03 ngày…

· Ngày ban hành:  06/01/2017

· Ngày có hiệu lực: 03/03/2017

 

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 VỀ QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP

THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

· Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương bình và xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

 

Theo đó, tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm nhân với mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng. Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của các năm 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 và 2017 lần lượt là 1,15; 1,08; 1,03; 1,03; 1,00 và 1,00.

           Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm được xác định bằng tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng. Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của các năm 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 và 2017 là 1,73; 1,62; 1,48; 1,25; 1,15; 1, 08; 1, 03; 1, 03; 1,00 và 1,00.

· Ngày ban hành:  28/12/2016

· Ngày có hiệu lực: 11/02/2017

· Ngày áp dụng các quy định của TT: 01/01/2017

 

THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN TRUYỀN TẢI

 

· Thông tư số 25/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định hệ thống điện truyền tải.

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 quy định hệ thống điện truyền tải, yêu cầu đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phải lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện truyền tải bao gồm kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện truyền tải, các nhà máy điện có công suất lắp đặt trên 30MW và các nhà máy điện đấu nối vào lưới điện truyền tải phục vụ lập kế hoạch vận hành hệ thống điện truyền tải theo quy định.

            Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền tải bao gồm kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm; kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng; lịch bảo dưỡng, sửa chữa tuần và lịch bảo dưỡng, sửa chữa ngày. Kế hoạch bao gồm các nội dung chính như: Tên thiết bị cần được bảo dưỡng, sửa chữa; Yêu cầu và nội dung bảo dưỡng, sửa chữa; Dự kiến thời gian bắt đầu và hoàn thành công việc bảo dưỡng, sửa chữa và những thiết bị liên quan khác.

           Đồng thời, định kỳ hàng năm, đơn vị truyền tải điện và khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải phải đăng ký với đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện, nhà máy điện năm.

· Ngày ban hành:  30/11/2016

· Ngày có hiệu lực: 16/01/2017

 

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

 

· Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính.

Theo Nghị quyết, 62 Biểu mẫu trong tố tụng hành chính đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành.

Trong số 62 Biểu mẫu được ban hành, đáng chú ý là: Đơn khởi điện; Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí; Thông báo về việc thụ lý vụ án; Đơn kháng cáo; Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm; Thông báo về việc kháng cáo; Biên bản phiên tòa phúc thẩm; Bản án phúc thẩm; Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm; Quyết định buộc thi hành án hành chính…

Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là cá nhân, không biết chữ, không nhìn được, không thể tự mình làm đơn khởi kiện, không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và phải có người có năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

· Ngày ban hành:  13/01/2017

· Ngày có hiệu lực: 24/02/2017

 

 

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

 

· Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự.

Ngày 13/01/2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ra Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự.

           Danh mục bao gồm 93 biểu mẫu trong tố tụng dân sự; trong đó, đáng chú ý là một số biểu mẫu như: Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự; Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm; Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm; Đơn kháng cáo; Đơn khởi kiện; Biên bản định giá tài sản; Đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản; Biên bản lấy lời khai của đương sự; Biên bản lấy lời khai của người làm chứng; Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ….

· Ngày ban hành:  13/01/2017

· Ngày có hiệu lực: 24/02/2017

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục