Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Monday, July 16, 2018
 
Công ty Điện lực Phú Thọ đẩy mạnh các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày pháp luật năm 2015”
 
2015-11-24 16:02:55

            Luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực ngày  01/01/2013. Theo quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho mọi người trong xã hội. 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ về việc triển khai "Ngày pháp luật" năm 2015, Công ty Điện lực Phú Thọ đã có văn bản triển khai tuyên truyền, phổ biến, phát động kế hoạch hưởng ứng "Ngày Pháp luật" tới các đơn vị  trực thuộc Công ty.

Chủ đề của Ngày Pháp luật năm nay được xác định là: Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa bảo vệ quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân". Tập trung vào các nội dung chủ yếu: -Tuyên truyền phổ biến mục đích, ý nghĩa "Ngày pháp luật", vị trí vai trò của Hiến pháp, pháp luật.

 -Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung những điểm mới của Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Các cam kết quốc tế; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật an toàn vệ sinh lao động; Bộ luật lao động năm 2012; Luật Đất đai; Luật khiếu nại; Luật tố cáo, .... và các  văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến ngành điện, chú trọng các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty; quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

 -Tuyên truyền, phổ biến cũng như tổ chức góp ý các điểm mới trong dự thảo các văn bản dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và năm 2016 như " Bộ luật dân sự" sửa đổi, "Bộ luật Hình sự" sửa đổi... và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp trong đó có EVN, EVN NPC, Công ty.

- Đồng thời, giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ, chấp hành pháp luật; lồng ghép phổ biến pháp luật với giáo dục truyền thống, quá trình xây dựng, phát triển của đất nước, của ngành; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp.

Theo đó, các hoạt động thiết thực hưởng ứng  "Ngày Pháp luật" năm 2015 trong Công ty Điện lực Phú Thọ được tổ chức trong 2 tháng 10, 11/2015, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 02/11 đến hết ngày 09/11/2015.  

Kế hoạch yêu cầu cơ quan Công ty và các đơn vị trực thuộc hưởng ứng ngày pháp luật bằng các hoạt động :

+Tại trụ sở Công ty và các đơn vị trực thuộc treo khẩu hiệu: "Cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Điện lực Miền Bắc gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật".

+Tăng cường các chuyên mục, tin tức, hình ảnh về Ngày Pháp luật trên website của Công ty để CBCNV- người lao động hiểu rõ mục đích, ý nghĩa " Ngày pháp luật" và vị trí vai trò của Hiến pháp và pháp luật.

+ Tổ chức phổ biến pháp luật thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, Bản tin pháp luật, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật mới gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị…

+Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng Quy chế quản lý nội bộ của Công ty, Điện lực phù hợp với Quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. 

 + Tăng cường tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật phục vụ nhiệm vụ SXKD của Công ty.

 + Biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong xây dựng, thực thi, phổ biến giáo dục pháp luật, Quy chế quản lý nội bộ.

+Trong dịp này, Công ty mua các đầu sách pháp luật mới ban hành có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Công ty, quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động như Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật bảo hiểm xã hội,  Luật đất đai, Luật việc làm, Luật an toàn vệ sinh lao động...  phát trang bị bổ xung cho 14 " Tủ sách pháp luật" tại cơ quan công ty và các Điện lực trực thuộc.

 

Tập huấn công tác Phòng chống khủng bố tại Công ty

 

            Bằng các hoạt động thiết thực tin rằng "Ngày Pháp luật" năm nay sẽ nhận được sự hưởng ứng tích cực của  CBCNV- người lao động trong Công ty.

 

Tin bài: Vi Văn Định - Phòng Thanh tra, bảo vệ và Pháp chế

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục