Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Phú Thọ  -  Wednesday, May 12, 2021
 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng
 
2020-04-15 14:31:21

 Năm 2019 Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác phòng, chống tham nhũng. Gắn với đó là ban hành các chương trình kiểm tra, giám sát tại các đơn vị. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng chống tham nhũng.

Kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2019

Tổng công ty Điện lực miền Bắc nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, triển khai và phổ biến đến tất cả các đơn vị trực thuộc. Xây dựng chương trình, kế hoạch sản xuất kinh doanh; rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý, các quy định, quy chế nội bộ, hướng dẫn các đơn vị thành viên nắm bắt thông tin và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra chính phủ, văn bản số 1187/EVNNPC - TC&NS ngày 28/3/2019 về việc báo cáo công tác minh bạch, tài sản năm 2018. Duy trì thường xuyên việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Kiện toàn mô hình tổ chức các Ban chức năng trong bộ máy giúp việc của Tổng công ty Điện lực miền Bắc theo QĐ19/QĐ-EVN ngày 21/1/2019 của HĐTV EVN. Hoạt động theo mô hình tổ chức có Hội đồng thành viên, theo Nghị quyết số 193/NQ-HĐTV ngày 23/4/2019 và Điều lệ của EVNNPC do EVN ban hành kèm theo quyết định số 261/QĐ-EVN ngày 15/7/2019 của HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Tổ công tác giúp việc của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại quyết định 62/QĐ - EVNNPC ngày 11/1/2019 nhằm triển khai công tác cải cách hành chính từ Tổng công ty đến các đơn vị.

Năm 2019 Ban Chỉ đạo PCTN Tổng công ty làm việc về tình hình thực hiện công tác PCTN với Ban Chỉ đạo PCTN 35/36 đơn vị Tổng công ty về tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng.

Có thể thấy, công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện PCTN năm 2019 trong toàn Tổng công ty đã được chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc. Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của Người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý nói chung và công tác phòng, chống tham nhũng nói riêng đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, hành động và nâng cao được hiệu quả công tác PCTN tại các đơn vị. Số vụ tham nhũng lãng phí trong thời gian qua ít xảy ra, những tồn tại, thiếu sót được phát hiện qua thanh, kiểm tra đã được các đơn vị xử lý khắc phục.

Nhiệm vụ và giải pháp năm 2020

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tổng công ty Nghị quyết Trung ương 3 - khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng” và Chiến lược Quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020; Gắn việc tuyên truyền, quán triệt, phổ biến chủ trương của Đảng, quy định pháp luật có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí với việc tuyên truyền, phổ biến cho CBCNV về pháp luật PCTN, gắn với việc học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác PCTN đến các đơn vị trong toàn Tổng công ty.

Quán triệt, chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty về nhiệm vụ công tác năm 2020; Chỉ thị liên tịch số 125/CTLT-EVNNPC-CĐ ngày 09/01/2020 của Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ công đoàn Tổng công ty về việc phát động phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020 và cả năm 2020”; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; nâng cao nhận thức cho các cấp đảng ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp mang tính phòng ngừa, tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, cụ thể: Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ

Tăng cường công tác quản lý cán bộ: Thực hiện nghiêm túc chế độ minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo theo quy định; Hoàn thiện các tiêu chí và thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ hàng năm; Thực hiện nghiêm các quy định về chế độ thi tuyển, sát hạch đối với cán bộ trước khi bổ nhiệm và bổ nhiệm lại.

Kiên quyết xử lý các hành vi tham nhũng vặt trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng: Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch về điện với khách hàng qua phương thức điện tử, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, hạn chế giao tiếp trực tiếp với khách hàng. Tăng cường giám sát cộng đồng, giám sát chéo để tiếp nhận kịp thời thông tin phản ánh từ khách hàng và cộng đồng.

Công khai, minh bạch và giám sát chặt chẽ hoạt động đấu thầu và đầu tư xây dựng: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đấu thầu qua mạng nhằm tăng tính cạnh tranh và công khai, minh bạch. Xử lý nghiêm đối với các hành vi vòi vĩnh, sách nhiễu, thông đồng, tiếp tay  nhà thầu trong công tác ĐTXD để trục lợi.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo nhất là Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Phải gương mẫu, liêm khiết, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN. Tăng cường thực hiện các biện pháp PCTN; chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc phát sinh phức tạp theo quy định của pháp luật.

Nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của CBCNV. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng công tác quản lý cán bộ và cơ chế tự giám sát, tự kiểm tra nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm: tài chính, đầu tư xây dựng, đấu thầu, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, kinh doanh và dịch vụ khách hàng... Tăng cường việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu để xảy ra tham nhũng.

Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra trách nhiệm về PCTN, tập trung vào những nơi có đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng. Thanh, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi tài sản tham nhũng.

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền, thông tin phản ánh tố cáo về tham nhũng trong nội bộ đơn vị, đồng thời với việc kịp thời biểu dương, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng theo quy định.

Nguồn: npc.com.vn

 

 
Tin cùng thư mục :
Tổng công ty Điện lực miền Bắc khuyến cáo khách hàng sử dụng điện cần cảnh giác về các cuộc gọi mạo danh của ngành Điện
EVNNPC tổ chức kiểm tra hiện trường và tiến độ dự án ĐZ 110kV Sơn Tây - Yến Mao - Phố Vàng
Công điện của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc về Phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình dịch bệnh có nguy cơ cao bùng phát tại cộng đồng
Truyền hình Phú Thọ: EVNNPC trồng 500 cây xanh tại khu di tích lịch sử đền Hùng
Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp nối phong trào vì một Việt Nam xanh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ
Bộ Y tế kêu gọi người dân đồng lòng quyết tâm phòng, chống dịch bệnh COVID - 19
Ban điều hành chuyển đổi số của EVNNPC tổ chức phiên họp tháng 4
Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
EVNNPC xét duyệt phương án đầu tư cho 33 dự án 110kV tại 12 tỉnh miền Bắc giai đoạn 2021-2023
Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Minh Châu thăm và làm việc tại các Khu công nghiệp: Phú Hà, Cẩm Khê
Danh Mục